• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

 

Quyết định 1524/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Quyết định 25/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tỉnh Bình Phước

Tải về Quyết định 1524/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1524/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 29 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/QĐ-UBND NGÀY 08/01/2009 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1007/TTr-SCT ngày 21/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bãi bỏ Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 08/01/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tỉnh Bình Phước.

2. Giao Trưởng ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tỉnh Bình Phước theo Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo theo thẩm quyền.

Điều 2. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, ktừ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều
2;
- LĐVP, Phòng;
- Lưu: VT
, (Quế-23.6)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Trần Ngọc Trai

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1524/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước   Người ký: Trần Ngọc Trai
Ngày ban hành: 29/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1524/QĐ-UBND

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
316889