• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


 

Quyết định 1535/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban Quản lý dự án "Hỗ trợ y tế tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng" vay vốn Ngân hàng Thế giới do tỉnh Bắc Giang ban hành

Tải về Quyết định 1535/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1535/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 04 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN "HỖ TRỢ Y TẾ CÁC TỈNH ĐÔNG BẮC BỘ VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG" VAY VỐN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Thông tư số 03/2007/TT-BKH ngày 12/3/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý chương trình, dự án ODA;

Căn cứ Quyết định số 1212/QĐ-BYT ngày 12/4/2013 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Văn kiện dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 74/TTr-SYT ngày 01/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý dự án "Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng" vay vốn Ngân hàng Thế giới của tỉnh Bắc Giang, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Trương Quang Vinh - Phó Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Ban Quản lý dự án. Thời gian làm việc kiêm nhiệm tại Ban Quản lý dự án là 30%.

2. Ông Nguyễn Văn Bộ - Trưởng phòng KHTC Sở Y tế, PGĐ Ban Quản lý dự án. Thời gian làm việc kiêm nhiệm tại Ban Quản lý dự án là 30%.

3. Ông Từ Quốc Hiệu - Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế, PGĐ Ban Quản lý dự án. Thời gian làm việc kiêm nhiệm tại Ban Quản lý dự án là 30%.

4. Bà Phan Thị Phú - Phó Trưởng phòng KHTC Sở Y tế, Kế toán trưởng dự án. Thời gian làm việc kiêm nhiệm tại Ban Quản lý dự án là 30%.

5. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Trưởng phòng TCCB Sở Y tế, Thành viên. Thời gian làm việc kiêm nhiệm tại Ban Quản lý dự án là 30%.

6. Bà Hà Thị Thu - Chuyên viên phòng KHTC Sở Y tế, Thủ quỹ dự án. Thời gian làm việc kiêm nhiệm tại Ban Quản lý dự án là 30%.

7. Ông Nguyễn Văn Đồng - Giám đốc BVĐK tỉnh, Thành viên. Thời gian làm việc kiêm nhiệm tại Ban Quản lý dự án là 30%.

8. Ông Đinh Văn Thành - Giám đốc BV Sản Nhi tỉnh, Thành viên. Thời gian làm việc kiêm nhiệm tại Ban Quản lý dự án là 30%.

Điều 2. Ban Quản lý dự án "Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng" vay vốn Ngân hàng Thế giới có nhiệm vụ quản lý và tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng mục tiêu, tiến độ và bảo đảm chất lượng, hiệu quả với các nội dung sau:

1. Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động của dự án theo từng giai đoạn hoặc từng năm  trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động của Dự án theo đúng Văn kiện dự án và kế hoạch đã được phê duyệt. Thường xuyên đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát để phát hiện và xử lý, khắc phục kịp thời các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện Dự án.

3. Quản lý và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn kinh phí của Dự án gồm kinh phí viện trợ, kinh phí đối ứng và các nguồn kinh phí khác theo đúng các quy định tại Văn kiện dự án. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo, quyết toán, kiểm toán theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

4. Định kỳ đánh giá, sơ kết, tổng kết và tổng hợp, báo cáo tiến độ kết quả thực hiện các hoạt động và báo cáo tài chính của Dự án lên cấp có thẩm quyền và các cơ quan có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

5. Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả và báo cáo kết thúc Dự án; bàn giao tài liệu, tài sản, tài chính và các nguồn lực khác của Dự án sau khi Dự án kết thúc theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Ban Quản lý dự án "Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng" vay vốn Ngân hàng Thế giới của tỉnh Bắc Giang có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản riêng bằng Ngoại tệ và bằng tiền Việt Nam tại Ngân hàng thương mại và tại kho bạc Nhà nước để giao dịch trong phạm vi hoạt động của Dự án. Giám đốc Ban Quản lý dự án là Chủ tài khoản của Dự án.

Điều 4. Giám đốc Ban Quản lý dự án có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Giám đốc và các thành viên của Ban Quản lý dự án.

Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng vá các cán bộ của Ban Quản lý dự án tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng lương và phụ cấp theo các quy định tại Văn kiện dự án theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Căn cứ vào nhu cầu thực tiễn trong các quá trình thực hiện Dự án, Giám đốc Ban Quản lý dự án có thể tuyển chọn thêm cán bộ làm việc cho Ban Quản lý dự án theo chế độ kiêm nhiệm hoặc hợp đồng để đảm bảo hoàn thành các công việc của Dự án theo đúng tiến độ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Ban Quản lý dự án "Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng" vay vốn Ngân hàng Thế giới của tỉnh Bắc Giang tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 6. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ Y tế;
- Chủ tịch UBND tỉnh (Báo cáo);
- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh;
- Văn phòng UBND tỉnh:
+LĐVP, KT, TH;
+ Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1535/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang   Người ký: Nguyễn Văn Linh
Ngày ban hành: 04/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1535/QĐ-UBND

162

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210314