• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Chương trình 135

Văn bản pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia

 

Quyết định 1538/QĐ-UBND năm 2013 kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tỉnh Bình Phước

Tải về Quyết định 1538/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1538/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 22 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 - 2020 TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Xét đề nghị của Văn Phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Công văn số 55/VPĐP ngày 18/7/2013 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1047/TTr-SNV ngày 26/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tỉnh Bình Phước (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Trăm - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Văn Lợi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó trưởng ban TT;

3. Ông Phạm Văn Tòng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó trưởng ban;

4. Ông Nguyễn Huy Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó trưởng ban;

5. Ông Nguyễn Văn Tới - GĐ. Sở NN&PTNT - Phó trưởng ban;

6. Ông Vũ Thành Nam - GĐ. Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên TT;

7. Ông Trần Văn Mi - PGĐ. Sở Tài chính - Ủy viên TT;

8. Ông Huỳnh Thanh Dũng - PGĐ. Sở Xây dựng - Ủy Viên TT;

9. Ông Huỳnh Thanh - Trưởng Ban Dân tộc - Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Văn Hùng - GĐ. Sở Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên;

11. Ông Vũ Sỹ Thắng - GĐ. Sở Thông tin và Truyền thông - Ủy viên;

12. Ông Trương Quang Dũng - GĐ.Chi nhánh NH Nhà nước tỉnh - Ủy viên;

13. Ông Nguyễn Đồng Thông - GĐ. Sở Y tế - Ủy viên;

14. Ông Phan Minh Hoàng - GĐ. Đài PT&TH tỉnh - Ủy viên;

15. Ông Hồ Văn Hữu - GĐ. Sở Giao thông vận tải - Ủy viên;

16. Ông Nguyễn Phi Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh - Ủy viên;

17. Ông Nguyễn Văn Hiếu - PGĐ. Sở Công Thương - Ủy viên;

18. Ông Lê Văn Mãi - PGĐ. Sở LĐ, TB&XH - Ủy viên;

19. Ông Vũ Đức Sơn - PGĐ. Sở Nội vụ - Ủy viên;

20. Ông Nguyễn Song Đoàn - PGĐ. Sở Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên;

21. Ông Lê Văn Quang - PGĐ. Sở VH, TT&DL - Ủy viên;

22. Ông Phạm Xuân Chiến - PGĐ. Công an tỉnh - Ủy viên;

23. Ông Nguyễn Thành Chương - Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú - Ủy viên;

24. Ông Trần Chung - Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài - Ủy viên;

25. Ông Nguyễn Anh Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng - Ủy viên;

26. Ông Trần Quang Ty - Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập - Ủy viên;

27. Ông Nguyễn Hoàng Thái - Chủ tịch UBND TX. Phước Long - Ủy viên;

28. Ông Nguyễn Văn Tám - Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp - Ủy viên;

29. Ông Trần Văn Thu - Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh - Ủy viên;

30. Ông Nguyễn Tân Xuân - Chủ tịch UBND TX. Bình Long - Ủy viên;

31. Ông Trương Văn Thưa - Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản - Ủy viên;

32. Ông Võ Sá - Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành - Ủy viên;

* Mời các ông (bà) có tên sau tham gia làm Ủy viên Ban Chỉ đạo:

1. Ông Đoàn Như Viên - Tổng Biên tập Báo Bình Phước;

2. Ông Huỳnh Thiện Hùng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh;

3. Bà Nguyễn Thị Kim Nga - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

4. Ông Nguyễn Tri Kiệm - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh;

5. Bà Huỳnh Thị Hằng - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh;

6. Bà Tôn Ngọc Hạnh - Bí thư Tỉnh đoàn.

Ban Chỉ đạo có cơ quan giúp việc là Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được thành lập theo Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 7/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:

1. Xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện chương trình báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương.

2. Chỉ đạo các sở, ban, ngành xây dựng, hướng dẫn cơ chế, chính sách có liên quan về xây dựng nông thôn mới.

3. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã triển khai nội dung Chương trình xây dựng nông thôn mới.

4. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

5. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên thực hiện theo quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Văn phòng điều phối do ngân sách Nhà nước đảm bảo theo kế hoạch công tác hàng năm.

Điều 4. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới các huyện, thị xã để tổ chức thực hiện.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký.

(Quyết định này thay thế Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 26/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh)./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, PCT;
- Như Điều 5;
- Sở Nội Vụ 02 bản;
- LĐVP, Phòng NC-NgV, KTN;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1538/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước   Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 22/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1538/QĐ-UBND

75

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206161