• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Quyết định 1538/QĐ-UBND năm 2015 bổ sung Quyết định 1100/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm nghiên cứu và tư vấn phát triển Phú Yên trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tải về Quyết định 1538/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1538/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 24 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1100/2001/QĐ-UB NGÀY 19/4/2001 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN PHÚ YÊN TRỰC THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 26/10/2009 của UBND tỉnh Phú Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 19/4/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên “về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu và tư vấn phát triển Phú Yên thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 350/TTr-SNV ngày 10/8/2015 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 114/TTr-SKHĐT ngày 22/06/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung nội dung vào Điều 2 Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 19/4/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên “về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu và tư vấn phát triển Phú Yên trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư”, như sau:

“6. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.”

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, SNV, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1538/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Phạm Đình Cự
Ngày ban hành: 24/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1538/QĐ-UBND

173

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287992