• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Quyết định 1540/QĐ-UBND năm 2013 Phê duyệt điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ mục tiêu kế hoạch năm 2013 cho Chương trình phát triển kinh tế xã hội các vùng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Tải về Quyết định 1540/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1540/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 16 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHUYỂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2013 CHO CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1902/QĐ-TTg ngày 19/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 1756/QĐ-BKHĐT ngày 20/12/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2013;

Tiếp theo Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2013 cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Thực hiện văn bản số 5827/BKHĐT-KTĐPLT ngày 13/8/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ mục tiêu kế hoạch năm 2013 của tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ mục tiêu kế hoạch năm 2013 cho Chương trình phát triển kinh tế xã hội các vùng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, như sau:

1. Rút vốn đầu tư của dự án hồ chứa nước ĐạKonBoss, huyện Đạ Huoai: 6.500 triệu đồng (đã phân bổ theo Quyết định số 1756/QĐ-BKHĐT ngày 20/12/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng).

2. Bổ sung vốn đầu tư cho dự án hồ chứa nước Đạ Narr, huyện Đạ Huoai: 6.500 triệu đồng.

3. Các nội dung khác, thực hiện theo Quyết định số 1756/QĐ-BKHĐT ngày 20/12/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 27/1/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai, Chủ đầu tư các dự án nêu tại Điều 1 và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- Các PVP;
- Lưu: VT, KH, TC, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1540/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Nguyễn Xuân Tiến
Ngày ban hành: 16/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1540/QĐ-UBND

156

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204886