• Lưu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12
 

Quyết định 1544/QĐ-BTC năm 2016 về mua sắm tập trung cấp Bộ của Bộ Tài chính

Tải về Quyết định 1544/QĐ-BTC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1544/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MUA SẮM TẬP TRUNG CẤP BỘ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Căn cứ Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Danh mục tài sản, hàng hóa, dịch vụ mua sắm tập trung cấp Bộ của Bộ Tài chính

1. Kênh truyền hạ tầng truyền thông thống nhất ngành Tài chính.

2. Bản quyền phần mềm dùng chung trong ngành Tài chính và các dịch vụ liên quan đến bản quyền phần mềm dùng chung trong ngành Tài chính.

Điều 2. Đơn vị mua sắm tập trung

1. Cục Tin học và Thống kê Tài chính thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung tài sản thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Bộ của Bộ Tài chính theo mô hình kiêm nhiệm.

2. Cục Tin học và Thống kê Tài chính có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung tài sản thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Bộ của Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật:

a) Tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung của các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính đối với tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp Bộ của Bộ Tài chính;

b) Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung theo quy định của pháp luật đấu thầu trình Bộ trưởng phê duyệt;

c) Phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và ký thỏa thuận khung mua sắm tập trung;

d) Công khai các thông tin về mua sắm tập trung, báo cáo tình hình thực hiện mua sắm tập trung theo quy định;

đ) Thực hiện các công việc khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Việc mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp Bộ của Bộ Tài chính được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung và Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

2. Cục Tin học và Thống kê Tài chính chủ trì phối hợp với Cục Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai nhiệm vụ mua sắm tập trung tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp Bộ của Bộ Tài chính.

3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc BTC;
- Cổng TTĐT BTC (để đăng tải);
- Lưu: VT, KHTC.(50B)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1544/QĐ-BTC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 08/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Danh mục tài sản, hàng hóa, dịch vụ và đơn vị mua sắm tập trung cấp Bộ.

Về danh mục:

 1. Kênh truyền hạ tầng truyền thông thống nhất ngành Tài chính.
 2. Bản quyền phần mềm dùng chung trong ngành Tài chính và các dịch vụ liên quan đến bản quyền phần mềm dùng chung trong ngành Tài chính.

Về đơn vị mua sắm tập trung:

 1. Cục Tin học và Thống kê Tài chính thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung tài sản thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Bộ của Bộ Tài chính theo mô hình kiêm nhiệm.
 2. Cục Tin học và Thống kê Tài chính có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung tài sản thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Bộ của Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật:
  • Tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung của các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính đối với tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp Bộ của Bộ Tài chính;
  • Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung theo quy định của pháp luật đấu thầu trình Bộ trưởng phê duyệt;
  • Phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và ký thỏa thuận khung mua sắm tập trung;
  • Công khai các thông tin về mua sắm tập trung, báo cáo tình hình thực hiện mua sắm tập trung theo quy định;
  • Thực hiện các công việc khác theo quy định của pháp luật.

Quyết định 1544/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/7/2016.

Từ khóa: Quyết định 1544/QĐ-BTC

665

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
316961