• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật người khuyết tật


 

Quyết định 1545/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt địa bàn và nội dung triển khai Mô hình “trợ giúp trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật dựa vào cộng đồng” trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2015

Tải về Quyết định 1545/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1545/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỊA BÀN VÀ NỘI DUNG TRIỂN KHAI MÔ HÌNH “TRỢ GIÚP TRẺ EM BỊ BỎ RƠI, TRẺ EM MỒ CÔI KHÔNG NƠI NƯƠNG TỰA, TRẺ EM KHUYẾT TẬT DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ chăm sóc và Giáo dục trẻ em ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 71/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ chăm sóc và Giáo dục trẻ em;

Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em giai đoạn 2001 - 2015”;

Căn cứ Thông tư số 181/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2011 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Chương trình Bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2015;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 258/TTr-LĐTBXH ngày 29 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt địa bàn và nội dung triển khai Mô hình “trợ giúp trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật dựa vào cộng đồng” trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2015, như sau:

1. Địa bàn thực hiện

a) Huyện Thuận Châu: Xã Tông Lệnh, xã Thôm Mòn, xã Phỏng Lăng.

b) Huyện Bắc Yên: Xã Tà Xùa, xã Mường Khoa, xã Tạ Khoa.

c) Huyện Mai Sơn: Xã Chiềng Ban, xã Chiềng Mung, xã Chiềng Mai.

d) Huyện Mộc Châu: Xã Lóng Sập, xã Chiềng Hắc, Thị trấn Nông trường Mộc Châu.

2. Nội dung hoạt động

a) Khảo sát, theo dõi và xác định nhu cầu của trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật.

b) Hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội trợ giúp trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật tại cộng đồng.

c) Hỗ trợ cung cấp các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

a) Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan trong việc đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Mô hình tại các huyện; báo cáo kết quả thực hiện với cơ quan có thẩm quyền; phê duyệt từng Mô hình cụ thể theo quy định.

b) UBND các huyện Thuận Châu, Bắc Yên, Mai Sơn, Mộc Châu có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Mô hình trên địa bàn bảo đảm thiết thực, hiệu quả, báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, xã có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (th/h);
- Lưu: VT, VX,SN15b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1545/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Nguyễn Ngọc Toa
Ngày ban hành: 13/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1545/QĐ-UBND

128

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237807