• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Quyết định 1550/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về cơ cấu tổ chức của các Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan và Đội Kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Long An do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Quyết định 1550/QĐ-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1550/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC CHI CỤC HẢI QUAN, CHI CỤC KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN VÀ ĐỘI KIỂM SOÁT HẢI QUAN TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN TỈNH LONG AN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Nghị định số 36/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định 1919/QĐ-BTC ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2094/QĐ-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Tiêu chí thành lập, tổ chức lại Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan và tương đương trực thuộc Cục Hải quan tỉnh liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Long An và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định cơ cấu tổ chức của các Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan và Đội Kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Long An, cụ thể như sau:

1. Chi cục Hải quan Bến Lức:

Đội Nghiệp vụ hải quan Long Hậu.

2. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Mỹ Tho:

Đội Nghiệp vụ hải quan Bến Tre.

3. Chi cục Hải quan của khẩu quốc tế Bình Hiệp, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Chi cục Hải quan Hưng Điền, Chi cục Hải quan Đức Hòa và Chi cục Kiểm tra sau thông quan không tổ chức cấp Đội (Tổ) trực thuộc.

4. Đội Kiểm soát hải quan không tổ chức cấp Tổ trực thuộc.

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Long An:

1. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Đội (Tổ) trực thuộc Chi cục Hải quan; Đối với đơn vị không tổ chức cấp Đội (Tổ) trực thuộc, Cục Hải quan tỉnh Long An phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng vị trí việc làm của công chức bảo yêu cầu quản lý và theo quy định của pháp luật.

2. Sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức trong số biên chế hiện có.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Long An và Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục Hải quan;
- Các đơn vị thuộc cơ quan TCHQ;
- Cục Hải quan tỉnh Long An (30b);
- Lưu: VT, TCCB (10b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1550/QĐ-TCHQ   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 23/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1550/QĐ-TCHQ

310

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382820