• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Kế hoạch sử dụng đất

 

Quyết định 1551/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tải về Quyết định 1551/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1551/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 218/TTr-STNMT-QLĐĐ ngày 05 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Quảng Điền với các nội dung như sau:

1. Dự án phân lô các khu đất xen ghép trong các khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất:

a). Gồm 02 khu đất tại xã Quảng Vinh:

- Thửa đất số 52, 53 tờ bản đồ số 20; thửa đất số 600, 601, 605, 608, 609, 673 tờ bản đồ số 21;

- Diện tích: 1,6 ha;

- Loại đất:

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 0,05 ha;

+ Đất chợ: 0,55 ha;

+ Đất bằng chưa sử dụng: 1,0 ha;

b). Gồm 03 khu đất tại xã Quảng Thành:

- Thửa đất số 815, tờ bản đồ số 15; thửa đất số 618, 619, tờ bản đồ số 16; thửa đất số 775, tờ bản đồ số 17;

- Diện tích: 0,1 ha;

- Loại đất: Đất bằng chưa sử dụng;

2. Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường Nguyễn Vịnh tại thị trấn Sịa:

- Diện tích: 1,20 ha;

- Loại đất: Đất bằng chưa sử dụng;

3. Dự án khu thương mại dịch vụ hai bên bờ sông Sịa tại thị trấn Sịa:

- Diện tích: 1,0 ha;

- Loại đất: Đất bằng chưa sử dụng;

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền có trách nhiệm:

1. Tổ chức công bố, công khai điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.

2. Thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo kế hoạch sử dụng đất huyện Quảng Điền được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, ĐC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1551/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 08/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1551/QĐ-UBND

133

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
317279