• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1552/QĐ-UBND phê duyệt nhu cầu thu hút bác sĩ, dược sĩ năm 2018 do tỉnh Bình Định ban hành

Tải về Quyết định 1552/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1552/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 11 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHU CẦU THU HÚT BÁC SĨ, DƯỢC SĨ NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016 - 2021;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 635/SYT-TCCB ngày 30/3/2018 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 284/TTr-SNV ngày 07/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhu cầu thu hút bác sĩ, dược sĩ năm 2018 tại Sở Y tế.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm Quyết định này)

Điều 2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan thực hiện chính sách thu hút bác sĩ, dược sĩ đối với nhu cầu được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này theo quy định tại Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Thanh

 

PHỤ LỤC

NHU CẦU THU HÚT BÁC SĨ, DƯỢC SĨ NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên cơ quan, đơn vị

Biên chế được giao

Trình độ chuyên môn

Nhu cầu thu hút năm 2018

Ghi chú

Chuyên ngành đào tạo

Số lượng

Vị trí việc làm khi tuyển dụng (tại khoa, phòng)

Yêu cầu tốt nghiệp tại cơ sở đào tạo

1

Khối Văn phòng Sở Y tế

38

Bác sĩ

Đa khoa hoặc Y học dự phòng

1

Phòng Nghiệp vụ Y

- Trường ĐH Y Dược Huế;

- ĐH Y Dược Tp. Hồ Chí Minh;

- Trường ĐH Y Hà Nội;

- Trường ĐH Dược Hà Nội.

 

1

Thanh tra Sở

Dược sĩ đại học

Dược học

1

Phòng Nghiệp vụ Dược

2

Bệnh viện Đa khoa tỉnh

1577

Thạc sĩ hoặc CKI

Hồi sức nội hoặc Nội khoa

1

Khoa Hồi sức cấp cứu

- Trường ĐH Y Dược Huế;

-Trường ĐH Y Dược TP.HCM;

- Trường ĐH Y Hà Nội;

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

2

 

 

 

Thạc sĩ hoặc CKI

Nội khoa

1

Khoa Nội thận lọc máu

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

2

 

 

 

 

 

Thạc sĩ hoặc CKI

Nội khoa

1

Khoa Nội trung cao

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

2

 

 

 

 

Thạc sĩ hoặc CKI

Nội khoa hoặc Truyền nhiễm

1

Khoa Truyền nhiễm

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

3

 

 

 

 

Thạc sĩ hoặc CKI

Tim mạch hoặc Nội khoa

1

Khoa Nội tim mạch

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa Thần kinh

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

2

Khoa Lão khoa

 

 

 

 

 

Thạc sĩ hoặc CKI

Ngoại khoa hoặc Gây mê, Hồi sức

1

Khoa Gây mê hồi sức

 

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

2

 

 

 

 

 

Thạc sĩ hoặc CKI

Ngoại khoa hoặc Ung bướu

1

Khoa Ung bướu

 

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

 

 

 

 

 

Thạc sĩ hoặc CKI

Ngoại khoa hoặc Ung bướu

1

Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống

 

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

2

 

 

 

 

 

Thạc sĩ hoặc CKI

Nội khoa

1

Khoa Khám bệnh

 

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

3

 

 

 

 

 

Thạc sĩ hoặc CKI

Nhi

1

Khoa Nhi sơ sinh

 

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

2

 

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa Thăm dò chức năng

 

 

 

 

 

Thạc sĩ hoặc CKI

Chẩn đoán hình ảnh

1

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

 

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

 

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

 

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa Vi sinh

 

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa Hóa sinh

 

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

3

Khoa Huyết học

 

 

3

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn

398

Bác sĩ

Bác sĩ đa khoa - định hướng nội

2

Khoa Khám bệnh

- Trường ĐH Y Dược Huế;

- Trường ĐH Y Dược TP.HCM;

- Trường ĐH Y Hà Nội;

- Trường ĐH Dược Hà Nội

 

 

 

 

2

Khoa Nội tổng hợp

 

 

 

 

2

Khoa Trung cao

 

 

 

 

1

Phòng Kế hoạch tổng hợp

 

 

 

 

Bác sĩ

Bác sĩ đa khoa - định hướng sản

2

Khoa Phụ sản

 

 

 

 

Bác sĩ

Bác sĩ đa khoa - định hướng ngoại

1

Khoa Ngoại tổng hợp

 

 

 

 

 

Bác sĩ

1

Khoa Ngoại chấn thương thần kinh

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa - định hướng Nhi

2

Khoa Nhi

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa - định hướng Hồi sức cấp cứu

2

Khoa Hồi sức cấp cứu

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa - định hướng truyền nhiễm

1

Khoa Truyền nhiễm

 

 

 

 

 

Bác sĩ

Răng hàm mặt

1

Khoa Liên chuyên khoa

 

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa - định hướng Gây mê hồi sức

1

Khoa Gây mê hồi sức

 

 

 

 

 

Bác sĩ

Xét nghiệm

1

Khoa Xét nghiệm

 

 

 

 

 

Bác sĩ

Chẩn đoán hình ảnh

1

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

 

 

4

Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong

323

Bác sĩ

Đa khoa

2

Khoa Hồi sức cấp cứu Nội

- Trường ĐH Y Dược Huế;

- Trường ĐH Y Dược TP.HCM;

- Trường ĐH Y Hà Nội;

- Trường ĐH Dược Hà Nội.

 

Bác sĩ

Đa khoa

2

Khoa Nội Tim mạch - Lão khoa

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

2

Khoa Nội tổng hợp

 

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

2

Khoa Ngoại tổng hợp

 

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

2

Khoa Gây mê - Hồi sức

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa Phụ Sản

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

2

Khoa Nhi

 

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

2

Khoa Truyền Nhiễm

 

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

2

Khoa Khám bệnh

 

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa Liên chuyên khoa Tai mũi họng-Răng hàm mặt - Mắt

 

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

2

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

 

 

 

Bác sĩ

Y học cổ truyền

1

Khoa Y học cổ truyền

 

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa hoặc Y học dự phòng

1

Khoa Dinh dưỡng, tiết chế

 

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa hoặc Y học dự phòng

1

Phòng Kế hoạch tổng hợp - Vật tư thiết bị y tế

 

 

Dược sĩ đại học

Dược

1

 

 

 

 

Dược sĩ đại học

Dược

1

Khoa Dược

 

 

5

Bệnh viện Mắt

84

Bác sĩ

Đa khoa

2

Khoa Khám - Điều trị ngoại trú

- Trường ĐH Y Dược Huế;

-Trường ĐH Y Dược TP.HCM;

- Trường ĐH Y Hà Nội;

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa Đục thủy tinh thể - Glocom

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa Kết mạc - Giác mạc - Phần phụ

 

 

 

 

Bác sĩ

Gây mê hồi sức

1

Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức

 

 

6

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

134

Bác sĩ

Đa khoa

4

Khoa Khám - Cấp cứu - Chỉ đạo tuyến

- Trường Đại học Y Dược Huế;

- Đại học Y Dược TP. HCM;

- Trường ĐH Y Hà nội.

 

 

3

Khoa Lao

 

 

3

Khoa Bệnh phổi

 

7

Bệnh viện Tâm thần

116

 

 

 

 

- Trường ĐH Y Dược Huế;

-Trường ĐH Y Dược TP.HCM;

- Trường ĐH Y Hà Nội;

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa I

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

2

Khoa II

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa III

 

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa - định hướng chẩn đoán hình ảnh

1

Khoa Thăm dò chức năng - Xét nghiệm

 

 

 

 

 

Bác sĩ

Y học Cổ truyền

1

Khoa phục hồi chức năng

 

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Phòng Chỉ đạo tuyến

 

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

 

 

8

Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Định

151

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa Nội

- Trường ĐH Y Dược Huế;

-Trường ĐH Y Dược TP.HCM;

- Trường ĐH Y Hà Nội.

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa Ngoại Phụ

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa Nhi

 

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa Khám

 

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa - định hướng phục hồi chức năng

2

Khoa Châm cứu dưỡng sinh và Phục hồi chức năng

 

 

9

Bệnh viện Phục hồi chức năng

41

Bác sĩ

Y học cổ truyền

2

Khoa Khám - Cấp cứu

- Trường ĐH Y Dược TP HCM;

- Trường ĐH Y Dược Huế;

- Trường ĐH Y Hà Nội ;

- Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam.

 

1

Khoa Nội - Y học cổ truyền

 

2

Khoa Vật lý trị liệu

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa Khám - Cấp cứu

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa Dược - Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng

 

 

 

 

 

Dược sĩ đại học

Dược học

1

Khoa Dược - Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng

 

 

10

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh

64

Bác sĩ

Đa khoa hoặc Y tế dự phòng

1

Khoa Sức khỏe nghề nghiệp

- Trường ĐH Y Dược Huế;

- Đại học Y Hà Nội;

- Đại học Y Dược TPHCM.

 

Dược sĩ

Dược

1

Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

11

Trung tâm Phòng chống sốt rét và các bệnh nội tiết

48

Bác sĩ

Đa khoa

2

Phòng Chỉ đạo sốt rét

- Trường ĐH Y Dược Huế;

- Đại học Y Hà Nội;

- Đại học Y Dược TPHCM.

 

1

Khoa Khám và điều trị

 

2

Phòng Chỉ đạo nội tiết

 

12

Trung tâm Da liễu

17

Bác sĩ

Da liễu

1

Phòng Khám

- Trường Đại học Y Dược Huế;

- Đại học Y Dược Tp. HCM.

 

13

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản

40

Bác sĩ

Sản khoa hoặc đa khoa

2

Khoa Chăm sóc sức khỏe bà mẹ/Kế hoạch hóa gia đình

- Trường Đại học Y Dược Huế;

- Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh;

- Trường Đại học Y Hà Nội.

 

1

Khoa Chăm sóc sức khỏe vị thành niên và nam học

 

1

Khoa Chăm sóc sức khỏe trẻ em/phòng chống suy dinh dưỡng

 

14

Trung tâm Truyền thông - GDSK Bình Định

15

Bác sĩ

Đa khoa

1

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ

- Trường ĐH Y Dược Huế; - Đại học Y Hà Nội; - Đại học Y Dược TPHCM.

 

Bác sĩ

Y tế dự phòng

1

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ

 

15

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

18

Bác sĩ

Đa khoa

1

Phòng Nghiệp Vụ

- Trường ĐH Y Dược Huế;

- Đại học Y Hà Nội;

- Đại học Y Dược TPHCM.

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Phòng Công tác thanh tra

 

16

Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn

570

Bác sỹ

Đa khoa

1

Khoa Nội

- Trường ĐH Y Dược Huế;

- Trường ĐH Y Dược TP.HCM;

- Trường ĐH Y Hà Nội.

 

 

Bác sỹ

Đa khoa

2

Khoa Khám

 

 

 

 

Bác sỹ

Đa khoa

3

Khoa Hồi sức cấp cứu

 

 

 

 

Bác sỹ

Đa khoa

1

Khoa Bệnh nhiệt đới

 

 

 

 

Bác sỹ

Đa khoa

2

Khoa Nhi

 

 

 

 

 

Bác sỹ

Đa khoa

3

Khoa Ngoại

 

 

 

 

 

Bác sỹ

Đa khoa

1

Khoa Nội tiết - tim mạch

 

 

 

 

 

Bác sỹ

Đa khoa

2

Phòng khám số 4

 

 

 

 

 

Bác sỹ

Đa khoa

2

Khoa Sản

 

 

 

 

 

Bác sỹ

Đa khoa

1

Khoa Gây mê hồi sức

 

 

 

 

 

Bác sỹ

Đa khoa

2

Khoa Thăm dò chức năng

 

 

 

 

 

Bác sỹ

Đa khoa

1

Khoa Dinh dưỡng tiết chế - Kiểm soát nhiễm khuẩn

 

 

Bác sỹ

Đa khoa

1

Khoa Xét nghiệm

 

 

 

Bác sỹ

Mắt

1

Khoa Liên chuyên khoa

 

 

 

 

 

Bác sỹ

Tai mũi họng

1

Khoa Liên chuyên khoa

 

 

 

 

 

Bác sỹ

Đa khoa hoặc Y tế dự phòng

1

Trạm y tế phường Ngô Mây

 

 

 

 

 

Bác sỹ

1

Trạm y tế phường Lê Hồng Phong

 

 

 

 

 

Bác sỹ

1

Trạm y tế phường Nhơn Phú

 

 

 

 

 

Bác sỹ

1

Trạm y tế phường Nhơn Bình

 

 

 

 

 

Bác sỹ

1

Trạm y tế phường Trần Quang Diệu

 

 

17

Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước

269

Bác sĩ

Đa khoa

5

Khoa Khám liên chuyên khoa

- Trường ĐH Y Dược Huế;

- Trường ĐH Y Dược TP.HCM;

- Trường ĐH Y Hà Nội.

 

 

 

 

Bác sĩ

Gây mê hồi sức

1

Khoa Ngoại, bộ phận phẩu thuật, hồi sức

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Đội Y tế dự phòng

 

 

 

 

 

Bác sĩ

Y học dự phòng

1

Đội Y tế dự phòng

 

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Đội Bảo vệ Sức khỏe bà mẹ trẻ em - Kế hoạch hóa gia đình

 

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Trạm Y tế xã Phước Hưng

 

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Trạm Y tế xã Phước Hòa

 

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Trạm Y tế xã Phước Nghĩa

 

 

18

Trung tâm y tế thị xã An Nhơn

324

Bác sỹ

Đa khoa

1

Khoa Khám bệnh

- Trường ĐH Y Dược Huế;

- Trường ĐH Y Dược TP.HCM;

- Trường ĐH Y Hà Nội;

 

Bác sỹ

Đa khoa

1

Khoa Truyền Nhiễm

Bác sỹ

Đa khoa

2

Khoa Nội

Bác sỹ

Đa khoa

2

Khoa Ngoại

Bác sỹ

Đa khoa

1

Khoa Hồi sức cấp cứu

 

 

Bác sỹ

Đa khoa

2

Khoa Nhi

 

 

Bác sỹ

Dự phòng

1

Đội Y tế dự phòng

Bác sỹ

Đa khoa

1

Trạm Y tế xã Nhơn Khánh

 

 

19

Trung tâm Y tế huyện Phù Cát

339

Bác sĩ

Đa khoa

2

Khoa Ngoại tổng hợp

- Trường ĐH Y Dược Huế;

- Trường ĐH Y Dược TP.HCM;

- Trường ĐH Y Hà Nội;

 

Bác sĩ

Đa khoa

2

Khoa Phụ Sản

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa Nội tổng hợp

Bác sĩ

Đa khoa

2

Khoa Khám bệnh

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa Nhi

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa Truyền nhiễm

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa Hồi sức cấp cứu

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Đội Bảo vệ sức khỏe Bà mẹ trẻ em- Kế hoạch hóa gia đình

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Trạm Y tế xã Cát Nhơn

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Trạm Y tế xã Cát Hanh

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Trạm Y tế xã Cát Trinh

 

20

Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ

197

 

Đa khoa

1

Khoa Ngoại

- Trường ĐH Y Dược Huế;

- Trường ĐH Y Dược TP.HCM;

- Trường ĐH Y Hà Nội;

 

Bác sĩ

Đa khoa

2

Khoa Truyền Nhiễm

 

Bác sĩ

Đa khoa

2

Khoa Nội

 

Bác sĩ

Đa khoa

2

Khoa Khám

 

Bác sĩ

Răng hàm mặt

1

Khoa Khám

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

2

Khoa Nhi

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

2

Khoa Hồi sức cấp cứu

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa Sản

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Đội Y tế dự phòng

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Đội Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em/Kế hoạch hóa gia đình

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Phòng Khám đa khoa khu vực Bình Dương

 

 

21

Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn

309

Bác sĩ

Đa khoa

2

Khoa Khám bệnh

- Trường ĐH Y Dược Huế;

- Trường ĐH Y Dược TP.HCM;

- Trường ĐH Y Hà Nội;

 

Bác sĩ

Đa khoa

2

Khoa Nội

 

Bác sĩ

Đa khoa

2

Khoa Truyền nhiễm

 

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

2

Khoa Hồi sức cấp cứu

 

 

Bác sĩ

Đa khoa hoặc chuyên khoa Ngoại

2

Khoa Ngoại

 

Bác sĩ

Đa khoa hoặc chuyên khoa Phụ sản

2

Khoa Sản

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Trạm Y tế xã Hoài Thanh

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Trạm Y tế xã Hoài Hải

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Trạm Y tế xã Tam Quan Bắc

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Trạm Y tế xã Hoài Đức

 

 

22

Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân

246

Bác sỹ

Đa khoa

1

Khoa Hồi sức cấp cứu

- Trường ĐH Y Dược Huế;

- Trường ĐH Y Dược TP.HCM;

- Trường ĐH Y Hà Nội.

 

Bác sỹ

Đa khoa

2

Khoa Ngoại - Sản

Bác sỹ

Y học dự phòng

1

Đội Y tế dự phòng

 

Bác sỹ

Đa khoa

2

Khoa Nội - Nhi - Lây - Đông Y

 

Y học cổ truyền

1

Khoa Nội - Nhi - Lây - Đông Y

 

Bác sỹ

Đa khoa

2

Khoa Khám bệnh

 

Răng hàm mặt

1

Khoa Khám bệnh

 

23

Trung tâm Y tế huyện An Lão

153

Bác sĩ

Sản khoa

1

Khoa Ngoại Sản

- Trường ĐH Y Dược Huế;

- Trường ĐH Y Dược TP.HCM;

- Trường ĐH Y Hà Nội.

 

Bác sĩ

Đa khoa

2

Khoa Khám - Hồi sức cấp cứu

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa Nội - Nhi - Lây

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Trạm Y tế xã An Toàn

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Trạm Y tế xã An Nghĩa

 

Dược sĩ

Đại học Dược

1

Khoa Dược - Cận lâm sàng

 

 

24

Trung tâm Y tế huyện Vân Canh

144

Thạc sĩ hoặc BSCKI

Sản khoa

1

Khoa Sản

- Trường ĐH Y Dược Huế;

- Trường ĐH Y Dược TP.HCM;

- Trường ĐH Y Hà Nội.

 

Thạc sĩ hoặc BSCKI

Gây mê hồi sức

1

Khoa Ngoại

 

25

Trung tâm y tế huyện Tây Sơn

148

Bác sĩ

Đa khoa

1

Trạm Y tế xã Tây Vinh

- Trường ĐH Y Dược Huế;

- Trường ĐH Y Dược TP.HCM;

- Trường ĐH Y Hà Nội.

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Trạm Y tế xã Bình Hòa

 

Tổng cộng: 258 chỉ tiêu

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1552/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành: 11/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1552/QĐ-UBND

312

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
383155