• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1559/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2020-2025

Tải về Quyết định 1559/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1559/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 07 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG, GIAI ĐOẠN 2020-2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 81/TTr-STP ngày 03 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2020 - 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nghiệp trẻ; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật DSKT);
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NCPC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

CHƯƠNG TRÌNH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG, GIAI ĐOẠN 2020-2025
(Kèm theo Quyết định số: 1559/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kinh doanh có hiệu quả, phòng chống các rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

b) Đảm bảo tính chủ động, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

c) Góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Yêu cầu

a) Khắc phục cơ bản tình trạng doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận, tìm hiểu các thông tin pháp luật có liên quan. Đáp ứng cơ bản yêu cầu bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho người quản lý doanh nghiệp và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp nhỏ và vừa.

b) Tạo điều kiện để doanh nghiệp, hỗ trợ, nâng cao năng lực của cán bộ, chuyên viên, cơ quan, tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

c) Thúc đẩy sự phát triển của tổ chức pháp chế trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Huy động, khuyến khích mọi nguồn lực của tỉnh để hình thành và phát triển mạng lưới tư vấn pháp luật doanh nghiệp; Hoàn thiện mạng lưới tư vấn pháp luật bao gồm luật gia, cộng tác viên tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trên các lĩnh vực khó khăn trong công tác tiếp cận với thông tin pháp luật.

d) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về doanh nghiệp cho những người quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa, người lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh và các đối tượng có liên quan khác.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Cung cấp thông tin về chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh ban hành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Hội doanh nghiệp tỉnh; Các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và Cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Đăng tải bản án, quyết định của Tòa án; phán quyết của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp lên Cổng thông tin điện tử tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, bao gồm bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; các Sở, ban, ngành có liên quan đến hoạt động của Doanh nghiệp; UBND nhân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Tư vấn pháp luật, đối thoại, giải quyết các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp và các hoạt động tư vấn pháp luật khác phù hợp với quy định của pháp luật trên cơ sở nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa và nguồn lực của tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành của tỉnh có liên quan đến doanh nghiệp; UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; các tổ chức, cá nhân có liên quan

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên khi có yêu cầu.

6. Trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hà Giang (nếu có)

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: năm 2021.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí đảm bảo thực hiện Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được dự toán trong ngân sách hàng năm của tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan. Đồng thời, huy động sự đóng góp, tài trợ, hỗ trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a) Là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm chung về tổ chức thực hiện Chương trình; theo dõi và đánh giá việc triển khai Chương trình.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại mục II của Chương trình này và tổng hợp tiến độ, kết quả, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Tài chính

a) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình chủ trì hoặc phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nội dung tại Chương trình này.

b) Hàng năm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trình UBND tỉnh cấp kinh phí đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Chương trình này.

3. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan

a) Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Chương trình này.

b) Báo cáo kết quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa liên quan đến lĩnh vực quản lý về Sở Tư pháp khi có yêu cầu của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để hướng dẫn, điều chỉnh cho phù hợp./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1559/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang   Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 07/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1559/QĐ-UBND

262

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452389