• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật quản lý ngoại thương

 

Quyết định 1561/QĐ-BCT năm 2019 sửa đổi Quyết định 1931/QĐ-BCT và thay thế Quyết định 536/QĐ-BCT do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Tải về Quyết định 1561/QĐ-BCT
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1561/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH 1931/QĐ-BCT NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG VÀ THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH 536/QĐ-BCT NGÀY 09 THÁNG 02 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Nghị định 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư 06/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2018 quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Quyết định 1931/QĐ-BCT ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ;

Căn cứ Quyết định 536/QĐ-BCT ngày 09 tháng, 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1931/QĐ-BCT ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1931/QĐ-BCT ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương (sau đây gọi là Quyết định 1931/QĐ-BCT) và Thông báo về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức (kèm theo Quyết định 1931/QĐ-BCT) (sau đây gọi là Thông báo), cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định 1931/QĐ-BCT như sau:

“Áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng là tôn màu và thuộc mã HS như sau nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau với nội dung chi tiết nêu trong Thông báo gửi kèm theo Quyết định này:

- Trước ngày 01 tháng 01 năm 2018: 7210.7010, 7210.7090, 7212.4010, 7212.4020, 7212.4090, 7225.9990, 7226.9919, 7226.9999;

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018: 7210.70.11; 7210.70.19; 7210.70.91; 7210.70.99; 7212.40.11; 7212.40.12; 7212.40.19; 7212.40.91; 7212.40.92; 7212.40.99; 7225.99.90; 7226.99.19; 7226.99.99. ”

2. Sửa đổi, bổ sung Mục 2 của Thông báo như sau:

“Nguyên tắc xác định tôn màu: Tôn màu là sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim hoặc hợp kim được cán phẳng, được mạ hoặc không mạ, sau đó được sơn. Các sản phẩm sau không thuộc đối tượng áp dụng biện pháp tự vệ:

- Các sản phẩm có lớp nền là sắt hoặc thép cán nóng;

- Các sản phẩm có bề mặt không được sơn.

Phân loi theo mã HS:

- Trước ngày 01 tháng 01 năm 2018: 7210.7010, 7210.7090, 7212.4010, 7212.4020, 7212.4090, 7225.9990, 7226.9919, 7226.9999 (08 mã HS);

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018: 7210.70.11; 7210.70.19; 7210.70.91; 7210.70.99; 7212.40.11; 7212.40.12; 7212.40.19; 7212.40.91; 7212.40.92; 7212 40.99; 7225.99.90; 7226.99.19; 7226.99.99 (13 mã HS).

Trường hợp phát sinh vướng mắc trong việc xác định hàng hóa nhập khẩu có phải là “tôn màu” thuộc phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ theo Quyết định 1931/QĐ-BCT thì Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) thống nhất phương án xử lý.”

3. Sửa đổi Mục 9.1 của Thông báo như sau: “- Để được áp dụng: (1) mức thuế tự vệ trong hạn ngạch nhập khẩu đã phân bổ tại Mục 6[1]; và (2) miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu chất lượng cao quy định tại Mục 8:

+ Tôn màu chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biển quốc tế và cảng hàng không dân dụng quốc tế tại Thành phố Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh;

+ Địa điểm làm thủ tục hải quan và thủ tục nhập khẩu thực hiện theo quy định pháp luật về hải quan.”

Điều 2. Đối với các lô hàng đã nhập khẩu kể từ khi Quyết định 1931/QĐ-BCT có hiệu lực, nếu hàng hóa được xác định không phải là tôn màu theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này thì hàng hóa không bị áp dụng biện pháp tự vệ. Trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu đã nộp thuế tự vệ cho các lô hàng trên, thuế tự vệ sẽ được hoàn lại. Việc hoàn thuế được thực hiện theo các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Đối với mặt hàng tôn màu khi nhập khẩu đã được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ theo Quyết định của Bộ Công Thương, trong quá trình sản xuất phát sinh nguyên vật liệu dư thừa, nếu phần nguyên vật liệu dư thừa chuyển tiêu thụ nội địa thì doanh nghiệp nhập khẩu phải nộp thuế tự vệ theo quy định.

Điều 4. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định 1931/QĐ-BCT ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ.

Điều 5. Quyết định này thay thế Quyết định 536/QĐ-BCT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1931/QĐ-BCT ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 7. Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, NG, TTTT;
- Lãnh đạo Bộ;
- Tổng cục Hải quan;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Công Thương;
- Các đơn vị: CN, XNK, ĐB, KHCN, PC;
- Văn phòng BCĐLN HNQT về Kinh tế;
- Lưu: VT, PVTM (08).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 [1] Trong vviệc này, mức thuế tự vệ trong hạn ngạch 0%.

 

Điều 1. Áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng tôn màu có mã HS: 7210.7010, 7210.7090, 7212.4010, 7212.4020, 7212.4090, 7225.9990, 7226 9919, 7226.9999 nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau với nội dung chi tiết nêu trong Thông báo gửi kèm theo Quyết định này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1561/QĐ-BCT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 05/06/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1561/QĐ-BCT

755

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
416723