• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 1561/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận

Tải về Quyết định 1561/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1561/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 08 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA THANH TRA TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Căn cứ Quyết định số 1774/QĐ-TTCP ngày 18/7/2017 của Thanh tra Chính phủ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 41/TTr-TTT ngày 01/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn, phòng chống tham nhũng được thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Bưu điện tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP (báo cáo);
- Thanh tra Chính phủ (báo cáo);
- Thường
trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- VPUB: LĐ, TT TH-TB;
- Lưu: VT, NC. VHH

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN VÀ KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA THANH TRA TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

STT

Tên Thủ tục hành chính

Thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích

Thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Căn cứ pháp lý

I

Thủ tục giải quyết khiếu nại

Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

Thực hiện

Thực hiện

2

Giải quyết khiếu nại ln hai tại cấp tỉnh

Thực hiện

Thực hiện

II

Thủ tục giải quyết tố cáo

1

Giải quyết tố cáo lần đu tại cấp tỉnh

Thực hiện

Thực hiện

2

Giải quyết tố cáo ln hai tại cấp tỉnh

Thực hiện

Thực hiện

III

Thủ tục Tiếp công dân

1

Tiếp công dân tại cấp tỉnh

Không thực hiện

Thực hiện

IV

Thủ tục xử lý đơn

1

Xử lý đơn tại cấp tỉnh

Thực hiện

Thực hiện

V

Thủ tục phòng, chng tham nhũng

1

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

Không thực hiện

Không thực hiện

2

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

Không thực hiện

Không thực hiện

3

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

Không thực hiện

Không thực hiện

4

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

Thực hiện

Thực hiện

5

Thủ tục thực hiện việc giải trình

Không thực hiện

Thực hiện

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1561/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận   Người ký: Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành: 08/08/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Khiếu nại, tố cáo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1561/QĐ-UBND

139

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
361603