• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hoạt động triển lãm


 

Quyết định 1564/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2019

Tải về Quyết định 1564/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1564/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 24 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG B DANH MC ĐA ĐIM ĐƯC T CHC HI CH, TRIN LÃM THƯƠNG MI VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯC T CHC HI CH, TRIN LÃM TRÊN ĐA BÀN TNH CÀ MAU NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Căn cứ Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ban hành Quy chế quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 63/TTr-SCT ngày 18/9/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2019 (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tnh;
- PKT (HD04.09);
- Lưu: VT, M.A134/9.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

DANH MỤC

ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 1564/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

STT

Khu vực địa bàn

Địa điểm tổ chức Hội chợ

Thời điểm tổ chức Hội ch

Lĩnh vực ưu tiên

Ghi chú

01

Thành phố Cà Mau

Quảng trường Thanh niên, phường 5, thành phố Cà Mau

Tháng 5 và tháng 12/2019

Hội chợ thương mại cấp tỉnh gắn với chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh Cà Mau

 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau

Tháng 6/2019

Không

 

02

Huyện Đầm Dơi

Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Đầm Dơi

Tháng 4, tháng 7 và tháng 12/2019

Không

 

03

Huyện Cái Nước

Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Cái Nước

Tháng 5 và tháng 9/2019

Không

 

04

Huyện Năm Căn

Khu đất trống, dưới chân cầu Kinh Tắc, Khóm 2, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn

Tháng 6, tháng 9 và tháng 12/2019

Không

 

05

Huyện Ngọc Hiển

Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Ngọc Hiển

Tháng 6 và tháng 12/2019

Hội chợ thương mại, du lịch gắn với Lễ kỷ niệm ngày 13/12 ngày truyền thống Đảng bộ, quân, dân tỉnh Cà Mau

 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Đất Mũi

Tháng 4/2019

06

Huyện Phú Tân

Bến tàu thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân

Tháng 5 và tháng 9/2019

Không

 

07

Huyện Trần Văn Thời

Khu vực Cảng cá Sông Đốc, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời

Tháng 3 và tháng 9/2019

Hội chợ gắn với Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc

 

Đường số 7 (khóm 9) hoặc đường số 3 (khóm 1) thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời

Tháng 5 và tháng 11/2019

Không

 

08

Huyện U Minh

Trung tâm văn hóa huyện U Minh

Tháng 5 và tháng 11/2019

Không

 

Trung tâm văn hóa Xã Khánh An

Tháng 8/2019

09

Huyện Thới Bình

Sân bóng đá đi diện Trung tâm văn hóa xã Tân Lộc Bắc

Tháng 4/2019

Không

 

Khu đất trống tại Kênh 12, xã Biển Bạch

Tháng 8/2019

Trung tâm văn hóa huyện hoặc sân vận động huyện Thi Bình

Tháng 11/2019

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1564/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Lâm Văn Bi
Ngày ban hành: 24/09/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1564/QĐ-UBND

124

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400643