• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


Văn bản pháp luật về Tài sản công của cơ quan

 

Quyết định 1567/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tải về Quyết định 1567/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1567/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 13 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG VÀ PHÂN CÔNG ĐƠN VỊ MUA SẮM TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 85/2018/NĐ-CP ngày 30/5/2018 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1074/STC-QLGCS ngày 07/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

1. Danh mục tài sản mua sắm tập trung

a) Xe ô tô chuyên dùng quy định tại Điều 17 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ và xe ô tô chuyên dùng tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân quy định tại Nghị định số 85/2018/NĐ-CP ngày 30/5/2018 của Chính phủ (do ngân sách địa phương bố trí kinh phí).

b) Bộ bàn ghế ngồi làm việc.

c) Bộ bàn ghế tiếp khách.

d) Bộ bàn ghế họp, hội trường.

đ) Máy vi tính để bàn (trừ máy vi tính gắn liền với máy móc, thiết bị chuyên dùng của ngành y tế để đảm bảo tính đồng bộ của máy móc, thiết bị).

e) Máy vi tính xách tay (hoặc thiết bị điện tử tương đương).

g) Máy in.

h) Máy photocopy.

i) Máy chiếu, màn hình chiếu, các thiết bị trình chiếu khác; thiết bị tương tác máy chiếu.

k) Trang thiết bị giáo dục (chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo Quyết định này).

l) Vật tư y tế, khí dùng trong y tế (chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo Quyết định này).

2. Phân công đơn vị mua sắm tập trung

a) Sở Tài chính thực hiện mua sắm tập trung đối với các tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung quy định từ Điểm a đến Điểm k Khoản 1 Điều này, trừ các trang thiết bị (cùng tên danh mục) giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo mua sắm tập trung theo Phụ lục 01 đính kèm.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện mua sắm tập trung đối với các tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung quy định tại Điểm l Khoản 1 Điều này.

c) Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện mua sắm tập trung đối với các tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung quy định tại Điểm m Khoản 1 Điều này.

Điều 2.

1. Giao Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc mua sắm tập trung theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Trường hợp phát sinh đột xuất, cấp bách cần phải mua sắm, trang bị bổ sung hoặc thay thế ngay các tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung nêu trên (trừ tài sản thuộc Điểm a Khoản 1 Điều 1 của Quyết định này) để khắc phục sự cố và đảm bảo các hoạt động được diễn ra bình thường thì đơn vị mua sắm tập trung căn cứ thỏa thuận khung đã được ký kết (nếu có), quy định của pháp luật về đấu thầu để áp dụng hình thức mua sắm phù hợp.

Điều 3.

1. Đối với các gói thầu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục triển khai thực hiện theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được duyệt.

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định sau đây:

a) Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định;

b) Quyết định số 3961/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

c) Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ GIÁO DỤC MUA SẮM TẬP TRUNG
(Kèm theo Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Bàn, ghế học sinh theo tiêu chuẩn quy định từ Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.

2. Thiết bị thí nghiệm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học sử dụng cho các phòng học bộ môn (không bao gồm thiết bị thí nghiệm của trường THPT chuyên).

3. Thiết bị dạy học phòng học ngoại ngữ cho các cấp học từ Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông; bao gồm: Máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay (hoặc thiết bị điện tử tương đương), máy chiếu, màn hình chiếu, các thiết bị trình chiếu khác, thiết bị tương tác máy chiếu được gắn liền với các phần mềm giải pháp (phần mềm sách giáo khoa, phần mềm dạy học tiếng Anh, phần mềm kiểm tra đánh giá…)./.

 

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ, KHÍ DÙNG TRONG Y TẾ MUA SẮM TẬP TRUNG
(Kèm theo Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Các loại thủy tinh thể nhân tạo

2. Các loại găng tay y tế

3. Các loại chỉ phẫu thuật

4. Các loại gạc phẫu thuật

5. Các loại bơm tiêm nhựa

6. Kim luồn tĩnh mạch

7. Các loại băng dính y tế

8. Dây truyền dịch

9. Bông y tế hút nước

10. Các loại ống nghiệm

11. Các loại khí dùng trong y tế./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1567/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 13/05/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1567/QĐ-UBND

132

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442177