• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1569/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Tải về Quyết định 1569/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1569/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 01 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG LĨNH VỰC TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 31/TTr-STP ngày 19/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 19 (mười chín) thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Thái Bình (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Trung tâm PV HCC tỉnh
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, NCKSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Thận

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP ĐƯỢC GIẢI QUYẾT THEO HÌNH THỨC LIÊN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình)

Stt

Tên TTHC, nhóm TTHC

Cơ quan giải quyết

Quyết định công bố của UBND tỉnh

Cơ quan, đơn vị phối hợp giải quyết

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

1

2

3

4

5

6

7

I. TTHC, nhóm TTHC liên thông cùng cấp

1

Bổ nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

x

 

 

Quyết định số 3156/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh

Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

2

Miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

x

 

 

Quyết định số 3156/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh

Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

3

Hợp nhất Văn phòng công chứng

x

 

 

Quyết định số 3156/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh

Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

4

Sáp nhập Văn phòng công chứng

x

 

 

Quyết định số 3156/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh

Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

5

Chuyển nhượng Văn phòng công chứng

x

 

 

Quyết định số 3156/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh

Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

6

Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp

x

 

 

Quyết định số 3156/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh

Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

7

Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp

x

 

 

Quyết định số 3156/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh

Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

8

Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp

x

 

 

Quyết định số 3156/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh

Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

9

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

x

 

 

Quyết định số 3156/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh

Công an tỉnh

10

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

x

 

 

Quyết định số 3156/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh

Công an tỉnh

11

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

x

 

 

Quyết định số 3156/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh

Công an tỉnh

12

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

 

x

Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND tỉnh

Công an cấp xã

II. TTHC, nhóm TTHC liên thông giữa các cấp

1

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

 

x

 

Quyết định số 3156/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh

UBND cấp xã

2

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

 

x

Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND tỉnh

BHXH cấp huyện

3

Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

 

x

Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND tỉnh

BHXH cấp huyện

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1569/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình   Người ký: Nguyễn Khắc Thận
Ngày ban hành: 01/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1569/QĐ-UBND

45

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452154