• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1570/QĐ-UBND năm 2013 Thành lập Ban chỉ đạo Phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2020

Tải về Quyết định 1570/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1570/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ, GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 3 năm 2013 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2020 (sau đây gọi là Ban chỉ đạo), gồm các ông, bà có tên sau:

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Phương - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Các uỷ viên:

a) Ông Huỳnh Ngọc Sơn - Giám đốc Sở Tài chính;

b) Ông Phạm Văn Hùng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

c) Bà Phan Thị Thanh Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

d) Ông Hồ Thắng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

đ) Ông Nguyễn Hữu Quyết - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

e) Ông Nguyễn Đại Viên - Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

g) Ông Hồ Dần - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

h) Ông Nguyễn Duy Thành - Phó Giám đốc Sở Công Thương;

i) Ông Hoàng Bảo Hùng - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

k) Ông Lê Viết Bắc - Phó Giám đốc Sở Y tế;

l) Ông Hồ Vang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

m) Ông Cao Chí Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch;

n) Ông Võ Văn Chinh - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

o) Ông Nguyễn Chí Tài - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh;

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng Kế hoạch phát triển bền vững tỉnh nhằm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

- Lồng ghép các nội dung của Kế hoạch phát triển bền vững trong quá trình hoạch định chính sách; xây dựng và thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân về phát triển bền vững, Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch phát triển bền vững của tỉnh;

- Tổ chức giám sát, đánh giá các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển bền vững;

- Xây dựng và triển khai các mô hình phát triển bền vững tại địa phương (mô hình làng sinh thái; du lịch sinh thái; phát triển kinh tế bền vững; phát triển nông nghiệp hữu cơ; phòng trừ sâu bệnh tổng hợp; cộng đồng tham gia trồng và bảo vệ rừng; sản xuất các sản phẩm sinh thái; sử dụng vật liệu tái chế; thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; phát triển bền vững cộng đồng và các mô hình phát triển bền vững khác) phù hợp với đặc tính tập quán, trình độ nhận thức của người dân để phổ biến, nhân rộng;

- Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển bền vững, tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo

- Các thành viên của Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm;

- Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo do Trưởng ban quy định;

- Ban chỉ đạo Phát triển bền vững tỉnh có Tổ chuyên trách để thường xuyên trực tiếp giải quyết công việc của Ban chỉ đạo. Tổ chuyên trách đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Trưởng Ban chỉ đạo, Phó Trưởng Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để điều hành các hoạt động của Ban chỉ đạo;

- Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo Phát triển bền vững và Tổ chuyên trách do ngân sách địa phương đảm bảo và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi Ban chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ quy định tại Điều 2 Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1570/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 19/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1570/QĐ-UBND

102

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205133