• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1571/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt danh mục Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi Bình Định và Hưng Yên” sử dụng vốn của Cơ quan phát triển Pháp (AFD) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1571/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1571/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN “PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG THỦY LỢI TỈNH BÌNH ĐỊNH VÀ HƯNG YÊN” SỬ DỤNG VỐN CỦA CƠ QUAN PHÁT TRIỂN PHÁP (AFD)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6125/BKHĐT-KTĐN ngày 22 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi Bình Định và Hưng Yên” sử dụng vốn ODA của AFD với các nội dung chủ yếu sau:

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

- Mục tiêu và kết quả chính của dự án: xây dựng hệ thống kênh tưới Thượng Sơn (Bình Định) để tạo nguồn cấp nước sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm, cấp nước cho công nghiệp, dịch vụ địa phương, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường sống; cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tưới tiêu gồm 05 tuyến kênh với tổng chiều dài 14.290m tại huyện Ân Thi (Hưng Yên) để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước trong sản xuất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt, cải tạo môi trường sinh thái.

- Vốn vay của AFD trị giá 12.968.000 Euro dành cho tỉnh Bình Định; 5.810.751 Euro dành cho tỉnh Hưng Yên; viện trợ không hoàn lại trị giá 300.000 Euro của AFD dành cho hai Tỉnh; vốn đối ứng của tỉnh Bình Định là 2.356.000 Euro; vốn đối ứng của tỉnh Hưng Yên là 912.018 Euro.

- Thời gian thực hiện dự án: tối đa 04 năm.

- Cơ chế tài chính: cấp phát từ ngân sách nhà nước đối với phần vốn vay ODA và viện trợ không hoàn lại của AFD. Vốn đối ứng do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên bố trí từ ngân sách hàng năm của địa phương.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chịu trách nhiệm bố trí vốn đối ứng trong kế hoạch hàng năm ngân sách địa phương để bảo đảm triển khai dự án đúng tiến độ; chỉ đạo Chủ đầu tư tổ chức thực hiện hiệu quả, bảo đảm tính bền vững của công trình sau khi đi vào hoạt động và lưu ý những nội dung tại mục III.5 tại văn bản số 6125/BKHĐT-KTĐN ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Định và Hưng Yên và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó TTg;
- Các Bộ: KHĐT, TC, TNMT, NNPTNT, NG;
- UBND các tỉnh: Bình Định, Hưng Yên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3). ĐT.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1571/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 06/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1571/QĐ-TTg

100

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206589