• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1572/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Tải về Quyết định 1572/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1572/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 01 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 27/TTr-SCT ngày 20/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 24 (hai mươi bốn) thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh Thái Bình (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Trung tâm PV HCC tỉnh
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, NCKSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Thận

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG ĐƯỢC GIẢI QUYẾT THEO HÌNH THỨC LIÊN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

STT

Tên TTHC, nhóm TTHC

Cơ quan giải quyết

Quyết định công bố TTHC của UBND tỉnh

Cơ quan, đơn vị phối hợp giải quyết

Cấp Trung ương

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

I. TTHC, nhóm TTHC liên thông cùng cấp

1

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu D

x

 

 

 

Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 15/01/2020

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Tổng cục Hải quan

2

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu E

x

 

 

 

Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 15/01/2020

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Tổng cục Hải quan

3

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu AK

x

 

 

 

Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 15/01/2020

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Tổng cục Hải quan

4

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu AJ

x

 

 

 

Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 15/01/2020

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Tổng cục Hải quan

5

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu AI

x

 

 

 

Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 15/01/2020

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Tổng cục Hải quan

6

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu AANZ

x

 

 

 

Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 15/01/2020

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Tổng cục Hải quan

7

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu S

x

 

 

 

Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 15/01/2020

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Tổng cục Hải quan

8

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu x

x

 

 

 

Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 15/01/2020

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Tổng cục Hải quan

9

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu VJ

x

 

 

 

Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 15/01/2020

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Tổng cục Hải quan

10

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu VC

x

 

 

 

Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 15/01/2020

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Tổng cục Hải quan

11

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu VK

x

 

 

 

Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 15/01/2020

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Tổng cục Hải quan

12

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu EAV

x

 

 

 

Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 15/01/2020

Cực Thương mại điện tử và Kinh tế số, Tổng cục Hải quan

13

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi một chiều mẫu A cho mặt hàng giày dép xuất khẩu sang thị trường EU)

x

 

 

 

Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 15/01/2020

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Tổng cục Hải quan

14

Cấp lại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O (Áp dụng cho tất cả các mẫu).

x

 

 

 

Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 15/01/2020

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Tổng cục Hải quan

15

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu CPTPP

x

 

 

 

Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 15/01/2020

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Tổng cục Hải quan

16

Cấp Mã số nhà sản xuất (MID) hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ

x

 

 

 

Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 15/01/2020

Bộ Công Thương

II. TTHC, nhóm TTHC liên thông giữa các cấp

Lĩnh vực Thương mại Quốc tế

1

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (VPĐD) của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

x

 

 

Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 15/01/2020

Bộ Công Thương

2

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (VPĐD) của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

x

 

 

Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 15/01/2020

Bộ Công Thương

3

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (VPĐD) của thương nhân nước ngoài tại Việt nam

 

x

 

 

Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 15/01/2020

Bộ Công Thương

4

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (VPĐD) của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

x

 

 

Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 15/01/2020

Bộ Công Thương

5

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện (VPĐD) của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

x

 

 

Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 15/01/2020

Bộ Công Thương

Lĩnh vực Công nghiệp địa phương

1

Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

 

x

 

 

Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 15/01/2020

UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

2

Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

 

 

x

 

Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 13/3/2019

UBND các xã, thị trấn

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa

3

Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

 

x

 

Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 13/3/2019

Sở Công Thương, Sở Y Tế

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1572/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình   Người ký: Nguyễn Khắc Thận
Ngày ban hành: 01/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1572/QĐ-UBND

46

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452114