• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số


Văn bản pháp luật về Luật tương trợ tư pháp

 

Quyết định 1573/QĐ-BTP năm 2014 sửa đổi Kế hoạch thực hiện Quyết định 52/2010/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011 - 2020 kèm theo Quyết định 2497/QĐ-BTP do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Quyết định 1573/QĐ-BTP
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1573/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2010/QĐ-TTG NGÀY 18/8/2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ NHẰM NÂNG CAO NHẬN THỨC, HIỂU BIẾT PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI NGHÈO, ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CÁC HUYỆN NGHÈO GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2497/QĐ-BTP NGÀY 01/10/2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2497/QĐ-BTP ngày 01/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung các hoạt động 3, 4 và 7 tại tiểu mục 2.2 mục 2 Phần III như sau:

“Hoạt động 3: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ và cung cấp tài liệu bồi dưỡng cho cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

a) Đơn vị thực hiện: Học viện Tư pháp và các trường Trung cấp Luật.

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ.

c) Nguồn kinh phí: Ngân sách trung ương.

d) Thời gian thực hiện: Từ năm 2014 - 2020.

Hoạt động 4: Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải cho Hòa giải viên.

a) Đơn vị thực hiện: Học viện Tư pháp và các trường Trung cấp Luật.

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và Sở Tư pháp các tỉnh có huyện nghèo.

c) Nguồn kinh phí: Ngân sách trung ương.

d) Thời gian thực hiện: Từ năm 2014 - 2020.

Hoạt động 7: Hỗ trợ kinh phí đào tạo trung cấp luật cho cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã chưa có trình độ trung cấp luật hoặc đồng bào dân tộc thiểu số trong diện quy hoạch cán bộ Tư pháp - Hộ tịch.

- Tiêu chí lựa chọn cán bộ:

+ Người được cử đi học phải cam kết trở về địa phương làm việc theo sự phân công của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Trong trường hợp không về địa phương làm việc theo sự phân công của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải bồi hoàn kinh phí đào tạo cho cơ quan nhà nước cử đi học theo quy định hiện hành.

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

b) Đơn vị thực hiện: Các trường Trung cấp Luật.

c) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp các tỉnh có huyện nghèo.

d) Nguồn kinh phí: Ngân sách trung ương.

e) Thời gian thực hiện: Từ năm 2014 - 2020.”

2. Bổ sung mục 4 tại Phần IV như sau:

“4. Các đơn vị tiếp nhận kinh phí

4.1. Đối với các hoạt động 1, 2, 4, 5, 6 và 7 tại Điều 5 Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg, đơn vị tiếp nhận kinh phí là Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh có huyện nghèo.

4.2. Đối với hoạt động 3 và hoạt động 12 tại Điều 5 Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg, đơn vị tiếp nhận kinh phí là Sở Tư pháp các tỉnh có huyện nghèo.

4.3. Đối với hoạt động 8 và hoạt động 10 tại Điều 5 Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg, đơn vị tiếp nhận kinh phí là Học viện Tư pháp và các trường Trung cấp Luật.

4.4. Đối với hoạt động 9 tại Điều 5 Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg, đơn vị tiếp nhận kinh phí là Cục Trợ giúp pháp lý.

4.5. Đối với hoạt động 11 tại Điều 5 Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg, đơn vị tiếp nhận kinh phí là Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

4.6. Đối với hoạt động 13 tại Điều 5 Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg, đơn vị tiếp nhận kinh phí là các trường Trung cấp Luật.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Giám đốc Học viện Tư pháp; Hiệu trưởng các trường Trung cấp Luật; Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các địa phương có huyện nghèo và thủ trưởng các đơn vị có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, ngành: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc (để phối hợp);
- HĐND, UBND các tỉnh, có huyện nghèo;
- Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền (để chỉ đạo thực hiện);
- Cục Công tác phía Nam;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục TGPL.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

III. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG

...

2. Triển khai thực hiện các hoạt động

...

2.2. Các hoạt động tăng cường năng lực cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, Tổ viên Tổ hoà giải và cán bộ Tư pháp – Hộ tịch cấp xã để thực hiện hỗ trợ pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số

...

Hoạt động 3: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ và cung cấp tài liệu bồi dưỡng cho cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã tại các huyện nghèo.

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tư pháp.

b) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp các tỉnh có huyện nghèo.

c) Nguồn kinh phí: ngân sách trung ương.

d) Thời gian thực hiện: từ năm 2011 - 2020.

Hoạt động 4: Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải cho Tổ viên Tổ hoà giải.

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp các tỉnh có huyện nghèo.

c) Nguồn kinh phí: ngân sách trung ương và địa phương.

d) Thời gian thực hiện: từ năm 2011 - 2020.

...

Hoạt động 7: Đào tạo trung cấp luật cho cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã chưa có trình độ trung cấp luật hoặc đồng bào dân tộc thiểu số trong diện quy hoạch tuyển dụng làm cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

- Tiêu chí lựa chọn cán bộ:

+ Người được cử đi học phải cam kết trở về địa phương làm việc theo sự phân công của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Trong trường hợp không về địa phương làm việc theo sự phân công của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải bồi hoàn kinh phí đào tạo cho cơ quan nhà nước cử đi học theo quy định hiện hành.

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp các tỉnh có huyện nghèo.

c) Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Luật Hà Nội và các trường Trung cấp luật.

d) Nguồn kinh phí: ngân sách trung ương.

e) Thời gian thực hiện: từ năm 2011 - 2020.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lộ trình thực hiện

Việc thực hiện các hoạt động thuộc chính sách hỗ trợ pháp lý được chia thành 02 giai đoạn 2011 - 2015 và 2016 - 2020. Trên cơ sở kết quả thực hiện các hoạt động trong giai đoạn 2011 - 2015, Uỷ ban nhân dân các tỉnh có huyện nghèo chỉ đạo, hướng dẫn Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành có liên quan sơ kết, đánh giá và đề xuất điều chỉnh các hoạt động, định mức cho phù hợp với tình hình thực tế để thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ pháp lý.

1.1. Các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2011 - 2015

a) Bảo đảm về biên chế, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện đi lại, làm việc và kinh phí chi thường xuyên cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đặt tại các huyện nghèo.

b) Thành lập các Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước ở các huyện nghèo chưa có Chi nhánh.

c) Thành lập các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý ở các xã thuộc các huyện nghèo chưa có Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý và kiện toàn các Tổ hoà giải ở cơ sở.

1.2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2016 - 2020

a) Tăng cường năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý, Tổ viên Tổ hoà giải và cán bộ Tư pháp – Hộ tịch để thực hiện có hiệu quả các hoạt động thuộc chính sách hỗ trợ pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

b) Nâng cao chất lượng của các hoạt động hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo.

2. Trách nhiệm thực hiện

2.1. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp là cơ quan chịu trách nhiệm trong việc quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cục Trợ giúp pháp lý là đầu mối giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này, có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp, thẩm định, lập dự toán kinh phí và phân bổ kinh phí để thực hiện các hoạt động quy định tại mục 2, phần III Kế hoạch này thông qua Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chính sách hỗ trợ pháp lý trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản đó;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn và trực tiếp theo dõi việc triển khai thực hiện các hoạt động thuộc chính sách hỗ trợ pháp lý;

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc các Bộ, ngành liên quan trong việc thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các hoạt động của chính sách hỗ trợ pháp lý;

đ) Tổng hợp tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý ở các tỉnh có huyện nghèo báo cáo Bộ trưởng xem xét quyết định và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện để bảo đảm việc sử dụng kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý ở các địa phương có hiệu quả.

2.2. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các tỉnh có huyện nghèo

a) Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các huyện nghèo, Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch này ở địa phương và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh.

b) Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở địa phương.

c) Chỉ đạo Sở Tư pháp và các Sở, ngành có liên quan lồng ghép các hoạt động thuộc chính sách hỗ trợ pháp lý để bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

d) Bảo đảm về biên chế, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện đi lại, làm việc và kinh phí chi thường xuyên cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đặt tại các huyện nghèo; dự toán bổ sung ngân sách địa phương và huy động, lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn để thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý; trong trường hợp không bảo đảm được phải kiến nghị giải pháp hỗ trợ với các cơ quan có thẩm quyền.

đ) Thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai và kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý ở địa phương.

e) Ưu tiên lựa chọn cán bộ được tham gia các hoạt động tăng cường năng lực là người đang sinh sống tại địa bàn cơ sở, là đồng bào dân tộc thiểu số hoặc biết tiếng dân tộc thiểu số; chú trọng cán bộ nữ, cán bộ đã có kinh nghiệm trong các hoạt động hỗ trợ pháp lý. Thu hút già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, những người có uy tín trong cộng đồng các tộc người tham gia làm Cộng tác viên trợ giúp pháp lý.

2.3. Trách nhiệm của Sở Tư pháp các tỉnh có huyện nghèo

Sở Tư pháp các tỉnh có huyện nghèo có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành liên quan giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị có liên quan thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tham mưu xây dựng Kế hoạch chung và Kế hoạch hàng năm thực hiện các hoạt động thuộc chính sách hỗ trợ pháp lý ở địa phương để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

b) Lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý ở địa phương gửi về Bộ Tư pháp (qua Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam) theo định kỳ hàng năm trước ngày 31 tháng 07 trên cơ sở nhu cầu hỗ trợ pháp lý và Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý ở địa phương.

Để kịp thời triển khai thực hiện Kế hoạch này trong năm 2011, Sở Tư pháp các tỉnh có huyện nghèo có trách nhiệm tiến hành khảo sát nhu cầu và lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý năm 2011 và gửi về Bộ Tư pháp, Cục Trợ giúp pháp lý (Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam) trước ngày 15 tháng 10 năm 2010 để tổng hợp gửi Bộ Tài chính;

c) Chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các hoạt động thuộc chính sách hỗ trợ pháp lý và theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện;

d) Tổng hợp và báo cáo Bộ Tư pháp theo định kỳ 06 tháng, 01 năm việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý ở địa phương và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Thời hạn gửi báo cáo định kỳ:

+ Đối với báo cáo 06 tháng: trước ngày 15 tháng 5 hàng năm;

+ Đối với báo cáo 01 năm: trước ngày 15 tháng 11 hàng năm.

- Nội dung báo cáo định kỳ:

+ Kết quả thực hiện các hoạt động quy định tại mục 2, Phần III Kế hoạch này;

+ Tình hình sử dụng kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương cho các hoạt động;

+ Các khó khăn, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị, giải pháp để hoàn thành mục tiêu đã đề ra;

+ Phương hướng thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý trong 6 tháng cuối năm (đối với báo cáo 6 tháng); phương hướng hoạt động của năm tiếp theo (đối với báo cáo 01 năm).

- Thời hạn và nội dung báo cáo đột xuất được thực hiện theo Công văn yêu cầu báo cáo đột xuất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Kinh phí thực hiện

3.1. Ngân sách trung ương hỗ trợ để thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý, được bố trí dự toán ngân sách hàng năm từ Cục Trợ giúp pháp lý (Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam).

3.2. Ngân sách địa phương bảo đảm chi kinh phí hoạt động thường xuyên, biên chế, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước ở các huyện nghèo.

Giao Cục Trợ giúp pháp lý làm đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc các Bộ, ngành có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này, kịp thời báo cáo Bộ trưởng để chỉ đạo, hướng dẫn địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời, giúp Bộ trưởng trong việc tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc các đơn vị có liên quan thực hiện Kế hoạch này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 5. Định mức tài chính để thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý

(Bảng biểu, xem chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 5. Định mức tài chính để thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý

(Bảng biểu, xem chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 5. Định mức tài chính để thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý

(Bảng biểu, xem chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 5. Định mức tài chính để thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý

(Bảng biểu, xem chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 5. Định mức tài chính để thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý

(Bảng biểu, xem chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 5. Định mức tài chính để thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý

(Bảng biểu, xem chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1573/QĐ-BTP   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Hà Hùng Cường
Ngày ban hành: 04/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1573/QĐ-BTP

228

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250359