• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1578/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh thứ tự (TT) 2.1 và 2.2 tại khoản 2 mục II Phụ lục kèm theo Quyết định 212/QĐ-UBND do tỉnh Trà Vinh ban hành

Tải về Quyết định 1578/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1578/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 01 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THỨ TỰ (TT) 2.1 VÀ 2.2 TẠI KHOẢN 2 MỤC II PHỤ LỤC KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 212/QĐ-UBND NGÀY 09/02/2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành thủy lợi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2015 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 371/TTr-SNN-TL ngày 21 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung thứ tự (TT) 2.1 và 2.2 tại khoản 2 mục II Phụ lục kèm theo Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (Chi tiết Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ; Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Dũng

 

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU NGÀNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
(Đính kèm Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

TT

NHIỆM VỤ

TIẾN ĐỘ

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

CƠ QUAN THỰC HIỆN

CƠ QUAN PHỐI HỢP

2.1

Rà soát, bổ sung quy hoạch thủy lợi phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050

2016-2017

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở, Ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố

2.2

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cung cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

2016-2017

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở, Ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

 

- Nội dung này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 2794/QĐ-UBND năm 2016

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Phụ lục kèm theo Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (Chi tiết Phụ lục đính kèm).
...
PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU NGÀNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

Xem nội dung VB
Nội dung này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 2794/QĐ-UBND năm 2016
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1578/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh   Người ký: Trần Anh Dũng
Ngày ban hành: 01/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1578/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332442