• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 158/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào vấn đề về trẻ em tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2016-2020

Tải về Quyết định 158/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 158/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 01 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH THÚC ĐẨY QUYỀN THAM GIA CỦA TRẺ EM VÀO CÁC VẤN ĐỀ VỀ TRẺ EM TỈNH BẮC KẠN, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số: 1235/QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Công văn số: 4311/LĐTBXH-BVCSTE ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định số: 1235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số: 122/TTr-LĐTBXH ngày 25 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thị Minh Hoa

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH THÚC ĐẨY QUYỀN THAM GIA CỦA TRẺ EM VÀO CÁC VẤN ĐỀ VỀ TRẺ EM TỈNH BẮC KẠN, GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo Quyết định số: 158/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh)

I. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung: Tạo môi trường thuận lợi và nâng cao năng lực cho trẻ em trong việc thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật và Công ước của Liên Hợp quốc về quyền trẻ em giai đoạn 2016 - 2020.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

- 100% văn bản pháp luật, chính sách về trẻ em ở cấp tỉnh, cấp huyện được tham vấn ý kiến trẻ em;

- 90% các quyết định có liên quan đến trẻ em trong nhà trường được tham vấn ý kiến trẻ em;

- 90% các quyết định có liên quan đến trẻ em trong cộng đồng, xã hội được tham vấn ý kiến trẻ em;

- 100% các huyện, thành phố triển khai thực hiện ít nhất 02 mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em.

2. Đối tượng và phạm vi thực hiện

- Đối tượng: Trẻ em từ 06 tuổi trở lên; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các quyền của trẻ em.

- Phạm vi: Các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, ưu tiên lựa chọn một số huyện, thành phố có khả năng xây dựng và thực hiện các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Dự án 1: Truyền thông, nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em

1.1. Mục tiêu: Nâng cao nhận thức, cung cấp kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em cho các cấp chính quyền, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em.

1.2. Chỉ tiêu:

- 90% cán bộ bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hiểu biết và kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em;

- 70% cán bộ chính quyền các cấp tại địa bàn thí điểm có hiểu biết và kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em;

- 90% cán bộ đoàn, phụ trách đội, giáo viên tại địa bàn thí điểm có hiểu biết và kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em;

- 70% cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em tại địa bàn thí điểm có hiểu biết và kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em.

1.3. Nội dung hoạt động:

- Tổ chức các chiến dịch truyền thông; nghiên cứu, sản xuất, nhân bản các sản phẩm truyền thông về thực hiện quyền tham gia của trẻ em;

- Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng và trong trường học nhằm nâng cao nhận thức; cung cấp kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em cho các cấp chính quyền, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em;

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em trên báo in, tạp chí, phát thanh, truyền hình, báo điện tử.

1.4. Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện.

2. Dự án 2: Nâng cao năng lực thực hiện quyền tham gia của trẻ em

2.1. Mục tiêu: Nâng cao năng lực trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật, chính sách về bảo đảm quyền tham gia của trẻ em cho các cấp chính quyền, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em, chú trọng đối tượng cán bộ bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp, giáo viên, cán bộ đoàn, đội, cha mẹ và trẻ em; xây dựng quy trình, tiêu chuẩn, tài liệu hướng dẫn thực hiện và nâng cao năng lực theo dõi, đánh giá việc thực hiện quyền tham gia của trẻ em.

2.2. Chỉ tiêu:

- 90% cán bộ quản lý nhà nước về trẻ em, cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ tỉnh đến huyện được nâng cao năng lực về quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, mô hình về quyền tham gia của trẻ em;

- 50% cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở cấp xã và cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở thôn, xóm, bản, làng, cụm dân cư được nâng cao năng lực thực hiện quyền tham gia của trẻ em;

- 90% cán bộ đoàn, đội, giáo viên tại địa bàn thí điểm được tập huấn, nâng cao năng lực thực hiện quyền tham gia của trẻ em;

- 50% cha mẹ, trẻ em tại địa bàn thí điểm được tập huấn, trang bị kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em.

2.3. Nội dung hoạt động:

- Xây dựng quy trình, tiêu chuẩn, tài liệu hướng dẫn thực hiện và nâng cao năng lực theo dõi, đánh giá việc thực hiện quyền tham gia của trẻ em;

- Tổ chức các lớp tập huấn và bồi dưỡng kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, dự án cho cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp huyện, xã; giáo viên, cán bộ đoàn, đội, cha mẹ/người chăm sóc trẻ em và trẻ em về thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em;

- Tổ chức các hoạt động khảo sát, đợt kiểm tra, đánh giá về tình hình thực hiện quyền tham gia của trẻ em;

- Tham quan, học tập kinh nghiệm tại các địa phương trong và ngoài tỉnh.

2.4. Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã thực hiện.

3. Dự án 3: Xây dựng và thực hiện các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em

3.1. Diễn đàn trẻ em:

3.1.1. Chỉ tiêu: Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh và cấp huyện được tổ chức 01 lần/năm.

3.1.2. Nội dung hoạt động:

- Xây dựng tài liệu và tổ chức tập huấn cho trẻ em và người phụ trách trẻ em tham dự Diễn đàn;

- Trẻ em được tham gia các hoạt động giao lưu, thảo luận nhóm và đưa ra các thông điệp, khuyến nghị; tham gia giao lưu, đối thoại với đại diện của lãnh đạo Đảng, Nhà nước các cấp, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội;

- Truyền thông về Diễn đàn trẻ em và các thông điệp, khuyến nghị của trẻ em; tổng kết hội nghị, hội thảo, đánh giá tình hình thực hiện các Diễn đàn trẻ em.

3.1.3. Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện.

3.2. Thăm dò ý kiến trẻ em:

3.2.1. Chỉ tiêu: 8/8 huyện, thành phố trong quá trình tham gia xây dựng pháp luật, chính sách có liên quan đến trẻ em tổ chức thăm dò ý kiến của trẻ em.

3.2.2. Nội dung hoạt động:

- Xây dựng kế hoạch, bộ công cụ thăm dò ý kiến trẻ em;

- Tiến hành thăm dò ý kiến trẻ em qua: Đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em, tin nhắn điện thoại di động, các website, báo chí, phiếu hỏi;

Nội dung thăm dò ý kiến trẻ em: Các văn bản luật pháp, chính sách liên quan đến trẻ em, môi trường giáo dục, y tế, vui chơi giải trí, phòng chống tai nạn thương tích, hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em;

- Tổng hợp, xử lý số liệu, viết báo cáo, hội thảo công bố kết quả thăm dò ý kiến.

3.2.3. Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện.

3.3. Hội đồng trẻ em:

3.3.1. Mục tiêu: Phấn đấu 8/8 huyện, thành phố thành lập và tổ chức hoạt động Hội đồng trẻ em.

3.3.2. Nội dung hoạt động:

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn, quy trình thành lập và vận hành mô hình Hội đồng trẻ em;

- Tổ chức hội thảo, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện mô hình Hội đồng trẻ em;

- Truyền thông về mô hình Hội đồng trẻ em;

- Xây dựng báo cáo, đánh giá kết quả, đúc kết kinh nghiệm và khuyến nghị khi thực hiện mô hình, tổ chức theo dõi, đánh giá mô hình để đưa ra các bài học kinh nghiệm và đề xuất nhân rộng mô hình.

3.3.3. Cơ quan thực hiện: Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện.

3.4. Câu lạc bộ quyền tham gia của trẻ em:

3.4.1. Chỉ tiêu: Ít nhất 10 câu lạc bộ quyền tham gia của trẻ em được thành lập, tổ chức hoạt động tại nhà trường và cộng đồng.

3.4.2. Nội dung hoạt động:

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn và phát hành các tài liệu hướng dẫn sinh hoạt câu lạc bộ quyền tham gia của trẻ em;

- Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, ghi nhật ký và lập báo cáo sinh hoạt câu lạc bộ;

- Tập huấn kỹ năng tổ chức, điều hành hoạt động câu lạc bộ, giao lưu, liên hoan các câu lạc bộ; hội nghị, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về triển khai mô hình.

3.4.3. Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

3.5. Các chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng và thực hiện:

3.5.1. Chỉ tiêu: Mỗi huyện, thành phố có ít nhất 01 chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng và thực hiện tại nhà trường và cộng đồng liên quan đến quyền tham gia của trẻ em.

3.5.2. Nội dung hoạt động:

- Xây dựng kế hoạch, lựa chọn địa bàn thực hiện mô hình;

- Lựa chọn thành viên tham gia mạng lưới hỗ trợ trẻ em cấp xã: Là cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, cán bộ đoàn, đội, giáo viên, tổng phụ trách của các địa bàn thí điểm; thành lập nhóm trẻ em nòng cốt;

- Tập huấn cho mạng lưới hỗ trợ trẻ em cấp xã và nhóm trẻ em nòng cốt; phát động trẻ em xây dựng chương trình, hoạt động; thẩm định phê duyệt chương trình, hoạt động để trẻ em thực hiện;

- Nhóm trẻ em nòng cốt thực hiện chương trình, hoạt động với sự tham gia giám sát, hỗ trợ của mạng lưới hỗ trợ trẻ em: Khảo sát ban đầu, phát triển khung logic và kế hoạch can thiệp, kế hoạch giám sát, tổ chức hội thảo đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện, giám sát các chương trình, hoạt động;

- Mạng lưới hỗ trợ trẻ em báo cáo đánh giá kết quả thực hiện với cơ quan cấp trên.

3.5.3. Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện.

III. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nói chung và thực hiện quyền tham gia của trẻ em nói riêng.

2. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp chính quyền, các tổ chức, cá nhân về ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết về quyền tham gia của trẻ em, giúp cho trẻ em chủ động, sáng tạo, tự tin trong cuộc sống, trở thành chủ nhân tương lai của đất nước. Nâng cao năng lực về quản lý nhà nước, kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em cho các cấp chính quyền, các tổ chức, cá nhân.

3. Các cơ quan nhà nước khi xây dựng và thực hiện pháp luật, chính sách có liên quan đến trẻ em; nhà trường, cộng đồng, xã hội khi xây dựng và thực hiện quyết định, kế hoạch, hoạt động có liên quan đến trẻ em phải tổ chức tham vấn, lấy ý kiến của trẻ em bằng các hình thức phù hợp.

4. Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực của xã hội, cộng đồng và doanh nghiệp để thực hiện Kế hoạch; khuyến khích các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nguồn lực để tổ chức các hoạt động, các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em. Xây dựng các mô hình điểm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và từng bước nhân rộng các mô hình trong phạm vi toàn tỉnh.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và liên ngành về việc thực hiện quyền tham gia của trẻ em, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về quyền tham gia của trẻ em.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Chương trình bao gồm: Ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách của các Sở, Ngành, địa phương, đơn vị; huy động từ các nguồn vốn tài trợ và hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai Kế hoạch; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể hàng năm;

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện trên trên địa bàn; giám sát, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Chủ động xây dựng các nội dung tập huấn, nâng cao năng lực cho trẻ em, cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và các đơn vị có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đưa các mục tiêu của Kế hoạch vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 05 năm của tỉnh;

- Phối hợp với Sở Tài chính bố trí ngân sách thực hiện Kế hoạch. Chủ trì tham mưu, thực hiện huy động nguồn lực để thực hiện các mục tiêu Kế hoạch.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Triển khai bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ phụ trách đoàn, đội trong trường học; nghiên cứu áp dụng các phương pháp giáo dục gắn liền với sự tham gia của trẻ em;

- Lồng ghép các nội dung có sự tham gia của trẻ em vào các môn học chính khóa, hoạt động ngoại khóa phù hợp với cấp học, trình độ đào tạo và năng lực, sự phát triển của trẻ em.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiên cứu, đề xuất chính sách và thực hiện các dự án, hoạt động thúc đẩy sự tham gia của trẻ em trong gia đình.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng đổi mới các hình thức tuyên truyền; dành thời lượng, chuyên mục hợp lý để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, sự tham gia của trẻ em; tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra xử lý vi phạm các hoạt động, sản phẩm, ấn phẩm không phù hợp với trẻ em.

6. Sở Tài chính

Hàng năm, trên cơ sở dự toán của các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì triển khai Kế hoạch này, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành; đồng thời, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, giám sát chi tiêu tài chính đối với việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

7. Các Sở, Ngành có liên quan

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đưa các mục tiêu, nội dung của Kế hoạch lồng ghép với các chương trình, kế hoạch hoạt động của cơ quan, đơn vị; chỉ đạo, hướng dẫn, bố trí kinh phí để thực hiện ở các cấp, các đơn vị thuộc hệ thống quản lý;

- Trong quá trình xây dựng, tham gia xây dựng pháp luật, cơ chế chính sách có liên quan đến trẻ em phải có hình thức tham vấn ý kiến trẻ em phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương theo nội dung kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, Ngành chức năng;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động về thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em; lồng ghép việc thực hiện các mục tiêu Kế hoạch với các chương trình, kế hoạch khác có liên quan trên địa bàn;

- Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức khi xây dựng và thực hiện pháp luật, chính sách, chương trình, đề án liên quan tới trẻ em phải tham vấn ý kiến của trẻ em;

- Bố trí ngân sách, nhân lực để thực hiện Kế hoạch; thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức triển khai Kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quyền tham gia của trẻ em;

- Tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật về quyền tham gia của trẻ em.

10. Chế độ báo cáo

Các Sở, Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện định kỳ (06 tháng, 01 năm) và đột xuất về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định./.

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 158/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Đỗ Thị Minh Hoa
Ngày ban hành: 01/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 158/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331769