• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1580/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Danh mục mua sắm trang thiết bị đồ chơi cho trẻ em của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bắc Giang

Tải về Quyết định 1580/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1580/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 14 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC MUA SẮM THIẾT BỊ ĐỒ CHƠI CHO TRẺ EM CỦA QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ, hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Xét đề nghị của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tại Tờ trình số 02/TTr-QBTTE ngày 08/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Danh mục mua sắm trang thiết bị đồ chơi cho trẻ em của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, với những nội dung chủ yếu sau:

- Chủ đầu tư: Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.

- Danh mục thiết bị (có biểu chi tiết kèm theo).

- Nguồn vốn: 202.500.000 đồng (hai trăm linh hai triệu, năm trăm nghìn đồng) trích từ nguồn kinh phí vận động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương tài trợ.

Điều 2. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh có trách nhiệm tổ chức mua sắm tài sản, trang thiết bị được phê duyệt theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT TT UBND tỉnh;
- VP: CVP, PVP, TKCT, KT, TH.
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

DANH MỤC

THIẾT BỊ ĐỒ CHƠI TRẺ EM
(Kèm theo Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt

Nội dung

Quy cách

ĐVT

SL

1

Khu vui chơi liên hoàn 03 khối cầu trượt ống

Quy cách: 5,6m x 4,4m x 2,8m

Liên hoàn với hệ thống cầu trượt ống, cầu trượt sóng kép, sóng đơn, vách và mái bằng Composite

Khung và cầu thang bằng thép, sàn Inox.

Bộ

03

2

Xích đu máy bay

Quy cách: 2,1m x 1,5m x 1,8m

Khung bằng thép ống, 02 máy bay bằng Composite

Bộ

03

3

Con giống nhún lò xo đế sắt

Quy cách: 0,7m x 0,4m x 0,75m

Con giống: Hổ, cá heo, vịt. Con giống làm bằng vật liệu composite, khung sắt

Bộ

03

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1580/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang   Người ký: Nguyễn Văn Linh
Ngày ban hành: 14/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1580/QĐ-UBND

126

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210300