• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Quyết định 1584/QĐ-UBND năm 2013 công nhận huyện, thị xã, thành phố sau đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi do tỉnh Quảng Trị ban hành

Tải về Quyết định 1584/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1584/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 03 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM 5 TUỔI, NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi;

Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục trung học cơ sở, Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi tỉnh (Công văn số 1477/GDĐT-MN ngày 23 tháng 8 năm 2013),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận các huyện, thị xã, thành phố sau đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, năm 2013:

1. Huyện Vĩnh Linh.

2. Huyện Gio Linh.

3. Thành phố Đông Hà.

4. Huyện Triệu Phong.

5. Thị xã Quảng Trị.

6. Huyện Hải Lăng.

7. Huyện Cam Lộ.

8. Huyện Đakrông.

9. Huyện Hướng Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1584/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị   Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 03/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1584/QĐ-UBND

267

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206030