• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Ban quản lý lăng chủ tịch Hồ Chí Minh


Văn bản pháp luật về Ngày truyền thống

 

Quyết định 1589/QĐ-TTg năm 2016 về Ngày Truyền thống của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1589/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1589/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ NGÀY TRUYỀN THỐNG CỦA BAN QUẢN LÝ LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Lấy ngày 14 tháng 8 hằng năm là “Ngày Truyền thống của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Điều 2. Việc tổ chức Ngày Truyền thống của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phải bảo đảm những nội dung, yêu cầu sau:

1. Thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả và tránh hình thức.

2. Giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua lao động, công tác, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ luật pháp, khơi dậy và phát huy niềm vinh dự, tự hào, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và đạo đức cách mạng của cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ các tổ chức, đơn vị trong Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

3. Biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt, gương mẫu thực hiện chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Điều 3. Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh căn cứ vào quy định hiện hành có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Ngày Truyền thống của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh theo đúng nội dung, yêu cầu quy định tại Điều 2 của Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- HĐND, UBND t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX(3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1589/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 11/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/08/2016   Số công báo: Từ số 879 đến số 880
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết

Hoạt động tổ chức Ngày Truyền thống của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (14/8 hằng năm) phải bảo đảm yêu cầu về:

  • Tiết kiệm, thiết thực, có hiệu quả;
  • Giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua lao động, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ luật pháp, khơi dậy và phát huy niềm vinh dự, tự hào dân tộc;
  • Biểu dương, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt, gương mẫu thực hiện chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Quyết định 1589/QĐ-TTg được ban hành ngày 11/8/2016.

Từ khóa: Quyết định 1589/QĐ-TTg

546

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
319570