• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng

Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

Văn bản pháp luật về Bồi thường hỗ trợ tái định cư

 

Quyết định 1594/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt đề xuất chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; báo cáo đánh giá tác động xã hội của dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1594/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1594/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ; BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM SỬ DỤNG VỐN VAY WB

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 9106/TTr-BGTVT ngày 03 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý Đề xuất chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án "Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam" (VRAMP) như kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải nêu tại văn bản trên.

Điều 2. Ủy quyền cho Bộ Giao thông vận tải phê duyệt báo cáo đánh giá tác động xã hội; kế hoạch tái định cư của các tiểu dự án thuộc hợp phần xây lắp của Dự án VRAMP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh: Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Các Vụ: TH, KTTH, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1594/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 12/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1594/QĐ-TTg

107

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207021