• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 1594/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017 do tỉnh Điện Biên ban hành

Tải về Quyết định 1594/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1594/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 26 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 07/2014/TT-BTP ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quy chế phối hợp trong việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Văn Tiến

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1594/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông qua rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đang áp dụng, kịp thời phát hiện kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định về thủ tục hành chính không cần thiết, không còn phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính, nhằm cắt giảm chi phí, thời gian và tài chính của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính;

- Góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng nguồn nhân lực xã hội, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

2. Yêu cầu

- Công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính phải được tiến hành đồng bộ, hiệu quả, đúng thời gian, đảm bảo phải đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính hiện hành, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan nhiều đến người dân và doanh nghiệp.

- Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính phải cụ thể, thiết thực và đáp ứng được các mục đích nêu trên.

II. NỘI DUNG, NGUYÊN TẮC RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung rà soát, đánh giá

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thường xuyên rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và tập trung rà soát đánh giá thủ tục hành chính (theo biểu phụ lục đính kèm); nếu trong quá trình thực hiện phát hiện không còn phù hợp, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ.

2. Nguyên tắc rà soát, đánh giá

Tập trung rà soát các thủ tục hành chính theo các tiêu chí: Sự cần thiết, tính hợp lý và tính hợp pháp của các thủ tục hành chính, phát hiện những bất cập của quy định thủ tục hành chính so với thực tế.

Việc rà soát, đánh giá tiến hành trên cơ sở thống kê, tập hợp đầy đủ các thủ tục hành chính, các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính cần rà soát, đánh giá để xem xét sự cần thiết, phù hợp của các thủ tục hành chính và các quy định có liên quan với mục tiêu quản lý nhà nước và những thay đổi về kinh tế, xã hội.

Sử dụng Biểu mẫu 02/RS-KSTT và hướng dẫn trả lời tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (được đăng tại website: www.thutuchanhchinh.vn).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm

- Căn cứ vào Kế hoạch này, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện trước ngày 31/01/2017. Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá TTHC thuộc phạm vi quản lý (cấp tỉnh, cấp huyện) gồm: nội dung phương án đơn giản hóa TTHC và các sáng kiến cải cách TTHC; lý do; chi phí cắt giảm khi đơn giản hóa; kiến nghị thực thi.

- Gửi kết quả rà soát, đánh giá và biểu mẫu rà soát, đánh giá; sơ đồ nhóm thủ tục hành chính trước và sau rà soát (đối với trường hợp rà soát nhóm) đã được Thủ trưởng đơn vị phê duyệt về Sở Tư pháp trước ngày 10/8/2017 để xem xét, đánh giá chất lượng.

- Hoàn thiện kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên cơ sở đánh giá chất lượng của Sở Tư pháp và dự thảo Quyết định thông qua Phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính đối với từng lĩnh vực được giao chủ trì trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, nếu phát hiện thủ tục hành chính, quy định thủ tục hành chính có vướng mắc, bất cập, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân mà chưa có trong Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017, tiếp tục tổng hợp các thủ tục hành chính cần rà soát, đánh giá gửi Sở Tư pháp để kịp thời trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm

- Căn cứ vào Kế hoạch này, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện trước ngày 31/01/2017; thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của đơn vị; lựa chọn một số đơn vị cấp xã thuộc phạm vi quản lý để tổ chức rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành đã được lựa chọn tại Phụ lục đính kèm.

- Tổng hợp kết quả rà soát của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp mình và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn quản lý; đề xuất cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, nếu phát hiện thủ tục hành chính, quy định thủ tục hành chính có vướng mắc, bất cập, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân mà chưa có trong Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017, tiếp tục tổng hợp các thủ tục hành chính cần rà soát, đánh giá gửi Sở Tư pháp để kịp thời trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Sở Tư pháp có trách nhiệm

- Hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

- Xem xét, đánh giá chất lượng rà soát theo các nội dung: việc sử dụng biểu mẫu rà soát, đánh giá, bảng tính chi phí tuân thủ; chất lượng phương án đơn giản hóa; tỷ lệ cắt giảm số lượng thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính theo mục tiêu Kế hoạch đã đề ra.

- Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; dự thảo văn bản báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/9/2017.

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1594/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

STT

TÊN, NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC

CƠ QUAN THỰC HIỆN RÀ SOÁT TTHC

THỜI GIAN THỰC HIỆN RÀ SOÁT

CHỦ TRÌ

PHỐI HỢP

BẮT ĐẦU

HOÀN THÀNH

I. Nhóm TTHC, quy định có liên quan về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

1

Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

2

Gia hạn giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng.

Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

II. Nhóm TTHC, quy định có liên quan về lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1

Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke

Văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

III. Nhóm TTHC, quy định có liên quan về lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội

1

Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

Phòng chống tệ nạn xã hội

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

2

Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

 

Bảo trợ xã hội

UBND cấp huyện chọn

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

3

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

 

Bảo trợ xã hội

UBND cấp huyện chọn

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

4

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Bảo trợ xã hội

UBND cấp xã do UBND cấp huyện chọn

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

IV. Nhóm TTHC, quy định có liên quan về lĩnh vực Tư pháp

1

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

Nuôi con nuôi

UBND cấp xã do UBND cấp huyện chọn

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

2

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Hộ tịch

UBND cấp xã do UBND cấp huyện chọn

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

3

Đăng ký khai sinh

Hộ tịch

UBND cấp xã do UBND cấp huyện chọn

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

4

Đăng ký kết hôn

Hộ tịch

UBND cấp xã do UBND cấp huyện chọn

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

5

Đăng ký khai tử

Hộ tịch

UBND cấp xã do UBND cấp huyện chọn

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

6

Đăng ký lại khai sinh

Hộ tịch

UBND cấp xã do UBND cấp huyện chọn

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

7

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Hộ tịch

UBND cấp xã do UBND cấp huyện chọn

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

8

Đăng ký khai sinh, kết hợp nhận cha, mẹ con

Hộ tịch

UBND cấp xã do UBND cấp huyện chọn

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

9

Chứng thực hợp đồng, giao dịch

Chứng thực

UBND cấp xã do UBND cấp huyện chọn

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

V. Nhóm TTHC, quy định có liên quan về lĩnh vực Y tế

1

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

An toàn vệ sinh thực phẩm

UBND cấp huyện chọn

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

2

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

An toàn vệ sinh thực phẩm

UBND cấp huyện chọn

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

VI. Nhóm TTHC, quy định có liên quan về lĩnh vực Xây dựng

1

Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm  quyền của UBND cấp huyện

Xây dựng

UBND cấp huyện chọn

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

2

Cấp Giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống nhà ở riêng lẻ ở đô thị ( trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

Xây dựng

UBND cấp huyện chọn

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

3

Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

Xây dựng

UBND cấp huyện chọn

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

4

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

Hạ tầng kỹ thuật đô thị

UBND cấp huyện chọn

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

5

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý

Xây dựng

UBND cấp xã do UBND cấp huyện chọn

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

6

Điều chỉnh giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

Xây dựng

UBND cấp xã do UBND cấp huyện chọn

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

7

Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

Xây dựng

UBND cấp xã do UBND cấp huyện chọn

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

8

Cấp Giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

Xây dựng

UBND cấp xã do UBND cấp huyện chọn

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

9

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp xã

Xây dựng

UBND cấp xã do UBND cấp huyện chọn

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

10

Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp xã

Xây dựng

UBND cấp xã do UBND cấp huyện chọn

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

11

Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư

Xây dựng

UBND cấp xã do UBND cấp huyện chọn

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

VII. Nhóm TTHC, quy định có liên quan về lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

Thú y

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

Thú y

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

3

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Bảo vệ thực vật

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

4

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật quá cảnh

Bảo vệ thực vật

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

5

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu/tái xuất khẩu

Bảo vệ thực vật

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

6

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

7

Phê duyệt phương án khai thác rừng đối với chủ rừng là hộ gia đình

Lâm nghiệp

UBND cấp huyện chọn

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

8

Phê duyệt thiết kế và cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên đối với chủ rừng là hộ gia đình

Lâm nghiệp

UBND cấp huyện chọn

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

9

Phê duyệt thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu hàng năm đối với chủ rừng là hộ gia đình

Lâm nghiệp

UBND cấp huyện chọn

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

10

Phê duyệt thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với chủ rừng là hộ gia đình

Lâm nghiệp

UBND cấp huyện chọn

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

11

Khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình, hoặc sử dụng vào mục đích khác đối với chủ rừng là hộ gia đình

Lâm nghiệp

UBND cấp xã do UBND cấp huyện chọn

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

12

Khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh đối với rừng tự nhiên của chủ rừng là hộ gia đình

Lâm nghiệp

UBND cấp xã do UBND cấp huyện chọn

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

13

Khai thác tận dụng gỗ cây đứng đã chết khô, chết cháy, đổ gãy; tận thu các loại gỗ nằm, gốc rễ cành nhánh của chủ rừng là hộ gia đình (đối với rừng tự nhiên, rừng trồng băng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại)

Lâm nghiệp

UBND cấp xã do UBND cấp huyện chọn

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

14

Khai thác, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ và tre nứa của chủ rừng là hộ gia đình (đối với các loại lâm sản danh mục quản lý Cites và nhựa thông trong rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại)

Lâm nghiệp

UBND cấp xã do UBND cấp huyện chọn

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

VIII. Nhóm TTHC, quy định có liên quan về lĩnh vực Công thương

1

Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

Công thương

UBND cấp xã do UBND cấp huyện chọn

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

Công thương

UBND cấp xã do UBND cấp huyện chọn

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

3

Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

Công thương

UBND cấp xã do UBND cấp huyện chọn

Sở Tư pháp

01/3/2017

30/7/2017

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1594/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Lò Văn Tiến
Ngày ban hành: 26/12/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1594/QĐ-UBND

146

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
337843