• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Quyết định 16/2014/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 09/2011/QĐ-UBND về chính sách khuyến khích đầu tư sản xuất sản phẩm gỗ nội thất do tỉnh Bình Định ban hành

Tải về Quyết định 16/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2014/QĐ-UBND

 Bình Định, ngày 11 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2011/QĐ-UBND NGÀY 13/5/2011 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 13/5/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư sản xuất sản phẩm gỗ nội thất trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 17/TTr-SCT ngày 07/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 13/5/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư sản xuất sản phẩm gỗ nội thất trên địa bàn tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh Điều 1 của Quy định:

Thời gian áp dụng chính sách: Đến hết ngày 31/12/2020.

2. Điều chỉnh, bổ sung Điều 3 và Điều 4 của Quy định:

Đối tượng và điều kiện được hỗ trợ: Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, thành lập theo quy định của pháp luật, có pháp nhân tại tỉnh Bình Định, có đầu tư sản xuất sản phẩm gỗ nội thất để xuất khẩu.

3. Điều chỉnh Khoản 4, Điều 5 của Quy định:

Mỗi năm, doanh nghiệp được hỗ trợ 02 lần tham gia trực tiếp tại hội chợ, triển lãm trong nước (trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh) và 02 lần tham gia trực tiếp tại hội chợ, triển lãm nước ngoài. Mức hỗ trợ thực hiện bằng 100% mức chi thực tế, nhưng không quá 150.000.000đ (Một trăm năm mươi triệu đồng)/01 lần/doanh nghiệp khi tham dự hội chợ, triển lãm ở nước ngoài và 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng)/01 lần/doanh nghiệp khi tham dự hội chợ, triển lãm ở trong nước. Nội dung hỗ trợ bao gồm:

a. Chi phí thuê gian hàng hoặc mặt bằng.

b. Chi phí vận chuyển hàng mẫu (chỉ áp dụng cho 01 lượt đi).

Nguyên tắc và điều kiện hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ngày 13/12/2011 và được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 02/11/2012 của UBND tỉnh.

4. Bãi bỏ Khoản 6, Điều 5 của Quy định.

5. Điều chỉnh, bổ sung Khoản 4, Điều 7 của Quy định:

Các thủ tục khác có liên quan đến quá trình hình thành dự án đầu tư của doanh nghiệp gồm: Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 02/6/2011 và các văn bản có liên quan của UBND tỉnh về đầu tư xây dựng ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 17/9/2009 và được điều chỉnh, bổ sung tại các Quyết định số 2443/QĐ-CTUBND ngày 05/11/2012, số 2541/QĐ-CTUBND ngày 08/11/2011, số 2098/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 của UBND tỉnh về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

- Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 13/5/2011 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/7/2014 cho đến hết ngày 31/12/2020.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16/2014/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 11/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 16/2014/QĐ-UBND

146

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240852