• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bãi bỏ văn bản pháp luật


 

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

Tải về Quyết định 16/2020/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2020/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 09 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TNH HƯNG YÊN BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phquy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật;

Theo đnghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình s 839/TTr-SKHĐT ngày 19 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. i bỏ 12 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đu tư, gồm:

1. Quyết định số 1088/1999/QĐ-UB ngày 24/6/1999 của UBND tỉnh Hưng Yên vviệc ban hành Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 233/1998/QĐ-TTg ngày 01/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân cấp cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đu tư trực tiếp của nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

2. Quyết định số 1089/1999/QĐ-UB ngày 24/6/1999 của UBND tỉnh Hưng Yên vviệc ban hành Quy định về quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

3. Quyết định số 12/2003/QĐ-UB ngày 18/3/2003 của UBND tỉnh Hưng Yên vviệc ban hành Quy định về tiếp nhận, quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

4. Quyết đnh 13/2003/QĐ-UB ngày 18/3/2003 của UBND tỉnh Hưng Yên vviệc ban hành Quy định ưu đãi đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào đa bàn tỉnh Hưng Yên.

5. Quyết định số 343/QĐ-UB ngày 19/3/1998 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép thành lập Doanh nghiệp tư nhân Công ty trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

6. Chỉ thị số 32/CT-UB ngày 11/8/1997 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh, gia công chế tác vàng.

7. Chỉ thị số 17/CT-UB ngày 06/5/1997 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Tăng cường quản lý các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

8. Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 14/11/2008 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

9. Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 27/01/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên về Sửa đổi một số điểm của Điều 2 Quy chế phối hợp giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 14/11/2008 của UBND tỉnh Hưng Yên.

10. Chỉ thị số 18/2004/CT-UB ngày 26/8/2004 của UBND tỉnh Hưng Yên về triển khai tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Luật Thống kê.

11. Quyết định số 20/2001/QĐ-UBND ngày 31/7/2001 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Quy định trình tự, thời gian thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư thiết kế kỹ thuật và dự toán, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu và quyết toán công trình xây dựng cơ bản.

12. Quyết định số 52/2002/QĐ-UBND ngày 22/11/2002 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Điều chỉnh một phần nội dung mục 1B Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 20/2001/QĐ-UB ngày 31/7/2001 của UBND tỉnh quy định trình tự, thời gian thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và dự toán, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu và quyết toán công trình xây dựng cơ bản.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- CSDLQG về pháp luật (Sở Tư pháp);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CVNCHào.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

- Nội dung này được bổ sung bởi Số thứ tự 15 Danh mục ban hành kèm Điều 1 Quyết định 1995/QĐ-UBND năm 2020

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục đính chính một số sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày trong các Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh ban hành trong thời điểm từ ngày 16 tháng 10 năm 2019 đến ngày 20 tháng 7 năm 2020.
...
DANH MỤC ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ SAI SÓT VỀ CĂN CỨ BAN HÀNH, THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY TRONG CÁC QUYẾT ĐỊNH LÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH TRONG THỜI ĐIỂM TỪ NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2019 ĐẾN 20 THÁNG 7 NĂM 2020

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Nội dung này được bổ sung bởi Số thứ tự 15 Danh mục ban hành kèm Điều 1 Quyết định 1995/QĐ-UBND năm 2020
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16/2020/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên   Người ký: Nguyễn Văn Phóng
Ngày ban hành: 09/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

281

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446028