• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bãi bỏ văn bản pháp luật


 

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 78/2004/QĐ-UB quy định về xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tải về Quyết định 16/2020/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2020/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 11 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH 78/2004/QĐ-UB NGÀY 29/7/2004 CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẠM CÂN ĐỐI CHỨNG TẠI CÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 443/TT-SKHCN ngày 20 tháng 5 năm 2020; Báo cáo thẩm định số 531/BCTĐ-STP ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ nội dung Quyết định số 78/2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 7 năm 2004 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Ban hành Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 6 năm 2020.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Cục Kiểm tra VB (Bộ Tư pháp);
- HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh LHV;
- CVP, PCVP VX UBND tỉnh;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- CV: KGVX
- Lưu: VT, UB (Toàn).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16/2020/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Lê Hồng Vinh
Ngày ban hành: 11/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

88

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452433