• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 160/QĐ-BTTTT về Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019

Tải về Quyết định 160/QĐ-BTTTT
Bản Tiếng Việt

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 160/-BTTTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2019

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2239/QĐ-BTTTT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- C
ng thông tin điện tử của Bộ (để đưa tin);
- Lưu: VT, VP, PQV (40).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

KẾ HOẠCH

TRUYỀN THÔNG VHOẠT ĐỘNG KIM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 160/QĐ-BTTTT ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng và ban hành kế hoạch truyền thông của Bộ năm 2019 về công tác kiểm soát TTHC

Văn phòng Bộ

Các cơ quan thông tin đại chúng và báo chí ngành

Quý I/2019

2

Triển khai việc xây dựng, nâng cấp, đổi mới, hoàn thiện và duy trì chuyên mục thông tin về thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của Bộ (http://mic.gov.vn)

Trung tâm Thông tin

Văn phòng Bộ, Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

3

Tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, Một cửa, Một cửa liên thông, nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên các phương tiện thông tin đại chúng và cơ quan báo chí ngành

Văn phòng Bộ

Tổng công ty Bưu Điện Việt nam, Trung tâm Thông tin, Báo Vietnamnet, Tạp chí Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tin, báo chí Ngành

Thường xuyên

3.1

Cập nhật các tin bài có liên quan tới hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, Một cửa, Một cửa liên thông, nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên Cổng thông tin điện tử của B (http://mic.gov.vn) và cơ quan báo chí ngành

Trung tâm Thông tin

Văn phòng Bộ, các cơ quan, đơn vị có liên quan và cơ quan báo chí ngành

Thường xuyên

3.2

Thông tin về kết quả thực thi Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019 theo Quyết định số 2240/QĐ-BTTTT ngày 28/12/2018

Trung tâm Thông tin; Văn phòng Bộ

Vụ Pháp chế; các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

4

Huy động và phối hợp với các hiệp hội, hội hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông về công tác hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Các hiệp hội, hội trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Thường xuyên

5

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tuyên truyền và phổ biến hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông tại địa phương

Văn phòng Bộ

Trung tâm Thông tin, các Sở Thông tin và Truyền thông

Thường xuyên

6

Thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và công khai kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông trên trang tin điện tử của Bộ và các chuyên mục hỏi đáp thủ tục hành chính trên báo chí Ngành

Văn phòng Bộ

Trung tâm Thông tin; Báo Vietnamnet và các cơ quan thông tin, báo chí Ngành

Thường xuyên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 160/QĐ-BTTTT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông   Người ký: Nguyễn Thành Hưng
Ngày ban hành: 12/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 160/QĐ-BTTTT

340

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406701