• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 160/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt kế hoạch và phân công sở, ban, ngành, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 do tỉnh Cà Mau ban hành

Tải về Quyết định 160/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 160/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 27 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG SỞ, BAN, NGÀNH, ĐƠN VỊ LÀ THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO PHỤ TRÁCH XÃ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 08/12/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tại Tờ trình số 19/TTr-VPĐP ngày 19/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch và phân công sở, ban, ngành, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 như Biểu Kế hoạch kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo, kiểm tra, đôn đc y ban nhân dân các xã có liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các tiêu chí cụ thể, nhằm đảm bảo các xã này đạt chun nông thôn mới đúng lộ trình được phê duyệt; củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã được công nhận đạt chun nông thôn mới; đng thời, quan tâm chỉ đạo các xã còn lại phn đu thực hiện tt Chương trình mục tiêu quc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

- Thủ trưởng sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo, hỗ trợ các xã được phân công phụ trách thực hiện đạt chuẩn xã nông thôn mới theo kế hoạch được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh; Thủ trưởng sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng ĐP NTM TW (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tnh;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- UBND xã có liên quan;
- Báo, Đài, CTTĐT, TTCB-TH;
- PNN-NĐ;
- Lưu: VT, Ktr55/01.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

BIỂU KẾ HOẠCH

XÂY DNG XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Kèm theo Quyết định số:
160/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

TT

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH

1

Xã Tân Lộc

Sở Công thương

2

Xã Biển Bạch Đông

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

3

Xã Tạ An Khương

Sở Kế hoạch và Đầu tư

4

Xã Phú Mỹ

Liên minh Hợp tác xã tỉnh

5

Xã Trần Hợi

Sở Tài chính

6

Xã Khánh Bình

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

7

Xã Hiệp Tùng

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

8

Xã Hòa Mỹ

Sở Nội vụ

9

Xã Định Bình

Sở Thông tin và Truyền thông

10

Xã Phú Thuận

Sở Khoa học và Công nghệ

11

Xã Tân Ân Tây

Sở Xây dựng

12

Xã Tân Lộc Bắc

Ban Dân tộc tỉnh

13

Xã Tân Phú

Công an tỉnh

14

Xã Đông Thới

Sở Tài nguyên và Môi trường

15

Xã Ngọc Chánh

Sở Giáo dục và Đào tạo

16

Xã Khánh Bình Đông

SY tế

17

Xã Đất Mũi

Sở Giao thông vận tải

18

Xã Hòa Tân

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

19

Xã Tạ An Khương Đông

Đài Phát Thanh và Truyền hình Cà Mau

20

Xã Khánh Tiến

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

21

Xã Khánh Hội

Hội Nông dân tỉnh

22

Xã Tam Giang Tây

Sở Tư pháp

23

Xã Tân Tiến

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

24

Xã Khánh Lâm

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

25

Xã Khánh Hưng

Tỉnh đoàn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 160/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Lâm Văn Bi
Ngày ban hành: 27/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 160/QĐ-UBND

2.107

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302635