• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 160/QĐ-UBND-TL năm 2016 về thành lập Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Phú Thành A do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Tải về Quyết định 160/QĐ-UBND-TL
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ÐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 160/QÐ-UBND-TL

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHÚ THÀNH A

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Xét Tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông tại Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 về việc phê duyệt Đề án thành lập Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Phú Thành A;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1406/SGDĐT- TCCB ngày 14 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Phú Thành A. Trụ sở của Trường đặt tại: xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Phú Thành A là cơ sở giáo dục đào tạo công lập có nhiều cấp học, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của Nhà nước.

Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Phú Thành A chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Phú Thành A thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học; tổ chức và hoạt động theo quy định tại Điều lệ Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Điều 3. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện đảm bảo cho trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Phú Thành A hoạt động theo đúng qui định pháp luật.

Điều 4. Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Phú Thành A được tuyển sinh và tổ chức hoạt động sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định cho phép Trường tổ chức hoạt động giáo dục.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông và Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Phú Thành A có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VHXH-HĐND tỉnh;
- Các Sở: GD&ĐT, TC, KH&ĐT;
- TT/Huyện ủy Tam Nông;
- Lãnh đạo VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC/KGVX. Thg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Tấn Bửu

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 160/QĐ-UBND-TL   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Đoàn Tấn Bửu
Ngày ban hành: 07/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 160/QĐ-UBND-TL

202

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329982