• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Phòng chống tham nhũng


 

Quyết định 1601/QĐ-UBND năm 2013 giải thể Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tỉnh Sơn La

Tải về Quyết định 1601/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1601/QĐ-UBND

n La, ngày 31 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂ BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TỈNH

CH TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 23 tháng 11 năm 2012 ;

Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại thông báo số 567-TB/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác tổ chức và cán bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 297/TTr-SNV ngày 26 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tỉnh được thành lập theo Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La và Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tỉnh được thành lập theo Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Giao Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính và các ngành có liên quan xử lý các vấn đề về tài chính, thu hồi con dấu và các vấn đề khác có liên quan đến việc giải thể Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ; Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D15b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1601/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 31/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1601/QĐ-UBND

92

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204508