• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 1604/QĐ-UBND năm 2013 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành hết hiệu lực thi hành tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2013

Tải về Quyết định 1604/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1604/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 01 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND TỈNH, UBND TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 30/6/2013

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số: 334/TTr-STP ngày 22 tháng 07 năm 2013 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục 11 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2013 (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh,
- Các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- CV khối nội dung - VPUBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, 120b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QPPL DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 30/6/2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1604/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ngày 01 tháng 8 năm 2013)

STT

Văn bản hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

A

Văn bản hết hiệu lực toàn bộ

 

I

Nghị quyết

 

 

1

Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND ngày 10/8/2011 về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2011 - 2012 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

20/8/2012

2

Nghị quyết số 234/2008/NQ-HĐND ngày 27 tháng 9 năm 2008 của HĐND tỉnh quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 45/2013/NQ-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2013 quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/4/2013

II

Quyết định

 

 

3

Quyết định số 29/2003/QĐ-UB ngày 14 tháng 02 năm 2003 của UBND tỉnh Sơn La về Quy định chế độ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Được thay thế bằng Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2013 về việc Quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La

27/4/2013

4

Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, chế độ tập sự đối với công chức ở xã, phường, thị trấn; Quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2013 về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La

10/6/2013

5

Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc xây dựng và kiểm tra thực hiện đề án, văn bản quy phạm pháp luật

Được thay thế bằng Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2013 về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc xây dựng và kiểm tra thực hiện đề án

30/6/2013

III

Chỉ thị

 

 

6

Chỉ thị số 10/2008/CT-UBND ngày 5/3/2008 về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2013 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lư­ợng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La

15/4/2013

B

Văn bản hết hiệu lực 1 phần

 

 

I

Nghị quyết

 

 

7

Mục II, Phần A; Khoản 2, Mục III, Phần B, Điều 1 Nghị quyết số 351/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh

Được thay thế bằng Nghị quyết số 46/2013/NQ-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 351/2010/NQ- HĐND ngày 10/12/2010 về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/4/2013

8

Khoản 2, Phần C, Điều 1 Nghị quyết số 351/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 46/2013/NQ-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 351/2010/NQ - HĐND ngày 10/12/2010 về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/4/2013

II

Quyết định

 

 

9

Khoản 2, Điều 2, Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Được thay thế bằng Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2013 về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La

31/3/2013

10

Khoản 2, Điều 2, Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bằng Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2013 về việc kiện toàn cơ cấu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La

17/5/2013

11

Từ Điều 15 đến Điều 20 Chương IV “Kỷ luật cán bộ, công chức cấp xã” tại Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, chế độ tập sự đối với công chức ở xã, phường, thị trấn; Quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 về việc ban hành Quy định thành phần và quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật đối với cán bộ xã, phường, thị trấn

17/5/2013

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1604/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Nguyễn Ngọc Toa
Ngày ban hành: 01/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1604/QĐ-UBND

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204509