• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1611/QĐ-UBND năm 2019 về khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Tải về Quyết định 1611/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1611/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 25 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2019-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1544/TTr-SGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh như sau:

1. Tựu trường, khai giảng, bắt đầu, kết thúc, nghỉ Tết và sơ kết học kỳ, tổng kết năm học

a. Ngày tựu trường:

- Giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên: Ngày 12 tháng 8 năm 2019.

- Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học: Ngày 19 tháng 8 năm 2019.

b. Ngày khai giảng năm học: Ngày 05 tháng 9 năm 2019.

c. Ngày bắt đầu học kỳ I:

- Giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên: Ngày 19 tháng 8 năm 2019.

- Giáo dục tiểu học: Ngày 26 tháng 8 năm 2019.

- Giáo dục mầm non: Ngày 09 tháng 9 năm 2019.

d. Ngày kết thúc học kỳ I và sơ kết học kỳ I: Ngày 03 tháng 01 năm 2020.

đ. Ngày bắt đầu học kỳ II: Ngày 06 tháng 01 năm 2020.

e. Ngày tổng kết năm học: Ngày 22 tháng 5 năm 2020.

g. Ngày nghỉ Tết Nguyên Đán: từ ngày 20/01/2020 đến hết ngày 31/01/2020 (tức là từ ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 07 tháng Giêng năm Canh Tý).

2. Thi học sinh giỏi

a. Ngày thi học sinh giỏi vòng tỉnh:

- Đối với cấp trung học cơ sở: Ngày 12 tháng 3 năm 2020.

- Đối với cấp trung học phổ thông: ngày 01 và ngày 02 tháng 10 năm 2019.

b. Ngày thi học sinh giỏi vòng quốc gia lớp 12 trung học phổ thông: Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Thi và xét tốt nghiệp

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở: Trước ngày 30 tháng 5 năm 2020.

(Riêng xét tốt nghiệp trung học cơ sở theo chương trình giáo dục thường xuyên mỗi năm 2 kỳ: trước ngày 30 tháng 5 năm 2020 và trước ngày 30 tháng 8 năm 2020).

- Thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020: Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Thời gian tuyển sinh năm học 2020-2021

a. Xét tuyển vào lớp 6: Hoàn thành công tác tuyển sinh trước ngày 15 tháng 6 năm 2020.

b. Ngày thi tuyển vào lớp 10: Ngày 01 và ngày 02 tháng 6 năm 2020.

c. Xét tuyển sinh vào lớp 10: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 năm 2020.

5. Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên (ngoài các ngày nghỉ lễ, tết theo Bộ luật Lao động): là 2 tháng, bao gồm cả thời gian nghỉ hè và các ngày nghỉ khác như: nghỉ giữa học kỳ, nghỉ cuối học kỳ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Hướng dẫn các đơn vị, trường học thực hiện Quyết định này, đồng thời theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Trong trường hợp đặc biệt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường họp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù, bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Phối hợp chỉ đạo các phòng, ban liên quan triển khai thực hiện Quyết định ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 trên địa bàn theo sự phân cấp quản lý nhà nước về công tác giáo dục và đào tạo.

3. Các đơn vị, trường học (ngoại trừ các đơn vị giáo dục chuyên nghiệp)

- Triển khai, phổ biến Quyết định đã được phê duyệt cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh được biết; xây dựng quyết định ban hành khung kế hoạch hoạt động năm học 2019-2020 của đơn vị trên cơ sở quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian chung của tỉnh.

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định tại đơn vị và báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo để xin ý kiến chỉ đạo kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh nếu có.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- TT Hội đồng nhân dân tỉnh;
- CT; các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 4;
- CVP, PVP Nhung;
- VHXH;
- Lưu: VT, VP ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.
(Ban hanh khung KH thoi gian nam hoc 2019-0201)Sang.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Ngọc

 

- Điều này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 370/QĐ-UBND năm 2020

Điều 1. Điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019 - 2020 thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh như sau:

1. Tổng kết năm học:

Ngày tổng kết năm học: Ngày 26 tháng 6 năm 2020.

2. Thi học sinh giỏi:

Ngày thi học sinh giỏi vòng tỉnh cấp trung học cơ sở: Ngày 08 tháng 4 năm 2020.

3. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở: Trước ngày 15 tháng 7 năm 2020.

(Riêng xét tốt nghiệp trung học cơ sở theo chương trình giáo dục thường xuyên mỗi năm 2 kỳ: trước ngày 30 tháng 6 năm 2020 và trước ngày 30 tháng 9 năm 2020).

4. Thời gian tuyển sinh năm học 2020 - 2021:

a. Xét tuyển vào lớp 6: Hoàn thành công tác tuyển sinh vào ngày 15 tháng 7 năm 2020;

b. Ngày thi tuyển lớp 10: Ngày 01 và 02 tháng 7 năm 2020;

c. Xét tuyển sinh vào lóp 10: Ngày 12 tháng 8 năm 2020.

5. Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên (ngoài các ngày nghỉ lễ, Tết theo Bộ luật Lao động): là 02 tháng, bao gồm cả thời gian nghỉ hè và các ngày nghỉ khác như: nghỉ giữa học kỳ, nghỉ cuối học kỳ, nghỉ phòng, chống dịch bệnh.

Xem nội dung VB
Điều này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 370/QĐ-UBND năm 2020
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1611/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh   Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Ngày ban hành: 25/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1611/QĐ-UBND

42

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445762