• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1612/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Y tế do tỉnh Thái Bình ban hành

Tải về Quyết định 1612/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1612/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 5 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa; một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 115/TTr-SYT ngày 01/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 23 (hai mươi ba) thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Y tế, gồm:

-16 (mười sáu) thủ tục hành chính liên thông cùng cấp;

- 07 (bảy) thủ tục hành chính liên thông giữa các cấp,

(có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Y tế và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh; (file điện tử)
- Trung tâm PVHCC tỉnh:
- Lưu: VT, NCSKTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Thận

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên TTHC, nhóm TTHC

Cơ quan giải quyết

Quyết định công bố của UBND tỉnh

Cơ quan, đơn vị phối hợp giải quyết

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

I. Thủ tục hành chính liên thông cùng cấp

 

1

Khám giám định thương tật lần đầu

x

 

 

Số 977/QĐ-UBND ngày 11/4/2019

Sở Lao động Thương Binh và Xã hội

2

Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời

x

 

 

Số 977/QĐ-UBND ngày 11/4/2019

Sở Lao động Thương Binh và Xã hội

3

Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương

x

 

 

Số 977/QĐ-UBND ngày 11/4/2019

Sở Lao động Thương Binh và Xã hội

4

Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót

x

 

 

Số 977/QĐ-UBND ngày 11/4/2019

Sở Lao động Thương Binh và Xã hội

5

Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát

x

 

 

Số 977/QĐ-UBND ngày 11/4/2019

Sở Lao động Thương Binh và Xã hội

6

Khám Giám định y khoa lần đầu đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

x

 

 

Số 977/QĐ-UBND ngày 11/4/2019

Sở Lao động Thương Binh và Xã hội

7

Khám Giám định y khoa lần đầu đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

x

 

 

Số 977/QĐ-UBND ngày 11/4/2019

Sở Lao động Thương Binh và Xã hội

8

Khám Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động

x

 

 

Số 977/QĐ-UBND ngày 11/4/2019

Bảo hiểm xã hội tỉnh

9

Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp

x

 

 

Số 977/QĐ-UBND ngày 11/4/2019

Bảo hiểm xã hội tỉnh

10

Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động

 

 

 

Số 977/QĐ-UBND ngày 11/4/2019

Bảo hiểm xã hội tỉnh

11

Khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất

x

 

 

Số 977/QĐ-UBND ngày 11/4/2019

Bảo hiểm xã hội tỉnh

12

Khám Giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai

x

 

 

Số 977/QĐ-UBND ngày 11/4/2019

Bảo hiểm xã hội tỉnh

13

Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần

x

 

 

Số 977/QĐ-UBND ngày 11/4/2019

Bảo hiểm xã hội tỉnh

14

Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động

x

 

 

Số 977/QĐ-UBND ngày 11/4/2019

Bảo hiểm xã hội tỉnh

15

Khám Giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát

x

 

 

Số 977/QĐ-UBND ngày 11/4/2019

Bảo hiểm xã hội tỉnh

16

Khám giám định tổng hợp

x

 

 

Số 977/QĐ-UBND ngày 11/4/2019

Bảo hiểm xã hội tỉnh

II. Thủ tục hành chính liên thông giữa các cấp

1

Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám giám định

x

 

 

Số 977/QĐ-UBND ngày 11/4/2019

Hội đồng Giám định Y khoa Trung Ương

2

Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám giám định

x

 

 

Số 977/QĐ-UBND ngày 11/4/2019

Hội đồng Giám định Y khoa Trung Ương

3

Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật.

x

 

 

Số 977/QĐ-UBND ngày 11/4/2019

Ủy ban nhân dân cấp xã

4

Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật

x

 

 

Số 977/QĐ-UBND ngày 11/4/2019

Ủy ban nhân dân cấp xã

5

Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật

x

 

 

Số 977/QĐ-UBND ngày 11/4/2019

Ủy ban nhân dân cấp xã

6

Khám giám định đối với trường hợp Người khuyết tật có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác

x

 

 

Số 977/QĐ-UBND ngày 11/4/2019

Ủy ban nhân dân cấp xã

7

Khám giám định đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khác quan, không chính xác

x

 

 

Số 977/QĐ-UBND ngày 11/4/2019

Ủy ban nhân dân cấp xã

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1612/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình   Người ký: Nguyễn Khắc Thận
Ngày ban hành: 05/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1612/QĐ-UBND

48

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452115