• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1612/QĐ-UBND năm 2014 cấp Bằng Công nhận cho Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 do tỉnh Sơn La ban hành

Tải về Quyết định 1612/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1621/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 20 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP BẰNG CÔNG NHẬN CHO TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 2

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường Tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La tại Tờ trình số 104/TTr-SGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Bằng Công nhận chuẩn quốc gia mức độ 2 cho Trường Tiểu học Chiềng Lề, thành phố Sơn La.

Thời hạn công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia là 5 năm kể từ ngày ký Quyết định công nhận.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Sơn La chịu trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường Tiểu học được công nhận đạt chuẩn quốc gia thực hiện kiểm tra định kỳ, duy trì, giữ vững, phát huy các kết quả đã đạt được theo Quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND thành phố Sơn La, Hiệu trưởng trường Tiểu học Chiềng Lề, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- PCVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Lưu: VT.VX.HA.15b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1612/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Nguyễn Ngọc Toa
Ngày ban hành: 20/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1612/QĐ-UBND

109

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237745