• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


 

Quyết định 1616/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt kết quả đàm phán với Ngân hàng phát triển Châu Á về Hiệp định vay, Hiệp định Tài trợ không hoàn lại và văn kiện pháp lý liên quan của Dự án "Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1616/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1616/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐÀM PHÁN VỚI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB) VỀ HIỆP ĐỊNH VAY, HIỆP ĐỊNH TÀI TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN CỦA DỰ ÁN "KẾT NỐI KHU VỰC TRUNG TÂM ĐỒNG BẰNG MÊ KÔNG"

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 133/TTr-NHNN ngày 09 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kết quả đàm phán với ADB về Hiệp định vay, Hiệp định Tài trợ không hoàn lại và các văn kiện pháp lý liên quan của Dự án "Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông".

Điều 2. Ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp định Vay và Hiệp định Tài trợ không hoàn lại của Dự án. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký Hiệp định theo quy định.

Điều 3. Giao Bộ Giao thông vận tải:

- Rà soát và cập nhật Quyết định phê duyệt đầu tư Dự án cho phù hợp với các nội dung đã đàm phán, thống nhất với ADB trong quá trình đàm phán;

- Hoàn thành các thủ tục theo qui định hiện hành để triển khai Dự án theo đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Giao thông vận tải; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; Các Vụ: TH, KTTH, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1616/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 18/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1616/QĐ-TTg

128

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207563