• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


 

Quyết định 1617/QĐ-BCĐ năm 2016 về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 2151/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" tỉnh Nghệ An

Tải về Quyết định 1617/QĐ-BCĐ
Bản Tiếng Việt

UBND TỈNH NGHỆ AN
BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2151/QĐ-BYT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1617/QĐ-BCĐ

Nghệ An, ngày 14 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2151/QĐ-BYT NGÀY 04/6/2015 CỦA BỘ Y TẾ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN "ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ Y TẾ HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH" TỈNH NGHỆ AN

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2151/QĐ-BYT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh";

Căn cứ Quyết định số 1314/QĐ-UBND.VX ngày 30/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" trên địa bàn tnh Nghệ An;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 742/SYT-TCCB ngày 08/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch trin khai thực hiện "Đi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Các thành viên Ban chỉ đạo; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điu 2;
- Bộ Y tế (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- PVP VX UBND tnh;
- CV VX;
- Lưu VP.

TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Lê Minh Thông

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2151/QĐ-BYT NGÀY 04/6/2015 CỦA BỘ Y TẾ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN "ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ Y TẾ HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH" TỈNH NGHỆ AN
(Kèm theo Quyết định số 1617/QĐ-BCĐ ngày 14/4/2016 của Trưởng BCĐ)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đi tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và chế độ làm việc Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" trong các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

2. Ban chỉ đạo, các thành viên Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực (Sở Y tế) và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động

1. Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện "Đổi mi phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" trong các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm tham gia đy đủ các hoạt động của Ban chỉ đạo, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưng ban Ban chỉ đạo về những nhiệm vụ được phân công.

3. Đảm bảo dân chủ, rõ ràng, khách quan, công khai, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động.

4. Trưởng ban Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của Sở Y tế trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo

1. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh định kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai, thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT của Bộ Y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Chỉ đạo các thành viên xây dựng nội dung, chương trình và kế hoạch triển khai thực hiện theo phân công của Trưởng Ban chỉ đạo.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thành lập Ban chỉ đạo tại các đơn vị.

4. Triển khai đầy đủ các nội dung trong Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT của Bộ Y tế đã được phê duyệt.

5. Kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT của Bộ Y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

6. Đề xuất với Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

7. Định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, phổ biến nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu; kịp thời khen thưởng và đề nghị cấp thẩm quyền khen thưởng các cá nhân, tập thể, cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác triển khai thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chỉ đạo Trung ương phân công.

Điều 4. Quyền hạn của Ban chỉ đạo

1. Phân công trách nhiệm thành viên Ban chỉ đạo để điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo.

2. Giải quyết các vấn đề khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

3. Tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế trong việc triển khai, thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

4. Báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền phê bình, xử lý đối với tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về y đức; đề xuất khen thưng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện tt Quyết định số 2151/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

Điều 5. Trưởng Ban chỉ đạo

1. Lãnh đạo, điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ được giao.

2. Chủ trì và kết luận các cuộc họp của Ban chỉ đạo.

3. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo.

4. Quyết định các vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo.

5. Đề xuất, kiến nghị với Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách, nội dung hoạt động của kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

6. y quyền cho Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng ban khi cần thiết.

Điều 6. Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo

1. Thay mặt Trưởng ban điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo khi Trưởng ban vắng mặt hoặc được Trưởng ban ủy quyền.

2. Giúp Trưởng ban trong việc chỉ đạo hoạt động của Ban chỉ đạo và chịu trách nhiệm về những công việc được Trưởng ban giao.

3. Trực tiếp giải quyết các công việc thường xuyên và ký các văn bản của Ban chỉ đạo theo sự ủy quyn của Trưởng ban.

4. Tổ chức các cuộc họp, các buổi làm việc của Ban chỉ đạo.

5. Đôn đốc các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện đầy đủ các nội dung kế hoạch.

Điều 7. Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo

1. Giúp Trưởng ban và Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo triển khai tốt các nội dung trong kế hoạch thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh” và chịu trách nhiệm về những công việc được Trưởng Ban giao.

2. Trực tiếp theo dõi, kiểm tra cập nhật thông tin và báo cáo Trưng Ban, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo về tình hình triển khai kế hoạch thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hưng tới sự hài lòng của người bệnh”.

3. Chuẩn bị nội dung và tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban chỉ đạo.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Ban chỉ đạo phân công.

Điều 8. y viên thường trực ban chỉ đạo

1. Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai các nội dung của kế hoạch thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

2. Theo dõi, chỉ đạo việc tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo về tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

Điều 9. Thành viên Ban chỉ đạo

1. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị mình, chỉ đạo hoặc đề xuất chỉ đạo đối với cán bộ y tế thuộc đơn vị mình quản phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các nội dung về "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

2. Đề xuất biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện.

3. Cùng Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan trong việc thực hiện các nội dung kế hoạch thuộc chức năng quản lý của đơn vị mình và truyền đạt ý kiến kết luận các phiên họp của Ban chỉ đạo đến đơn vị mình để phối hợp thực hiện.

4. Xây dựng và chỉ đạo tổ chức các chương trình, kế hoạch phối hợp liên ngành lồng ghép thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ trong việc triển khai, thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

5. Định kỳ, đột xuất báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Ban chỉ đạo phân công.

Điều 10. Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo

1. Tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai, thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" đến các cơ quan, đơn vị có liên quan.

2. Hướng dẫn, triển khai, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, thực hiện kế hoạch, quyết định, thông báo kết luận của Ban chỉ đạo.

3. Là đầu mối thực hiện việc bố trí, sắp xếp các chương trình làm việc giữa Ban chỉ đạo của tnh với các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan.

4. Xây dựng và thực hiện dự toán kinh phí duy trì hoạt động hàng năm của Ban chỉ đạo.

5. Chuẩn bị các tài liệu, báo cáo, chương trình làm việc phục vụ các phiên họp, hội nghị của Ban chỉ đạo; Công tác sơ kết, tổng kết; ghi chép biên bản, dự thảo thông báo kết luận các phiên họp của Ban chỉ đạo; Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo, định kỳ, đột xuất tổng hợp và dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo, kết quả thực hiện nhiệm vụ về Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 11. Chế độ họp Ban chỉ đạo

1. Ban chỉ đạo họp định kỳ mỗi năm 2 ln (vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm); họp đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban hoặc Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo. Cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch, chương trình công tác, đra nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu công việc ban chỉ đạo có thể họp khi cần thiết.

2. Thường trực Ban chỉ đạo có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu và thông báo ít nhất trước 5 ngày về thời gian, nội dung phiên họp để các thành viên Ban chỉ đạo liên quan chuẩn bị.

3. Trong phiên họp, các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ và đề xuất những vấn đề mình chỉ đạo cần giải quyết để bàn bạc thống nhất. Tại kỳ họp cuối năm (tháng 12) các thành viên báo cáo bằng văn bản về nhiệm vụ được phân công để Trưởng ban chỉ đạo đánh giá.

4. Khi có yêu cầu công tác vì lý do đột xuất không dự họp được các thành viên Ban chỉ đạo có thủy quyền cho cấp phó hoặc cán bộ họp thay nhưng phải được sự đồng ý của Trưởng hoặc Phó Ban chỉ đạo điều hành cuộc họp.

Điều 12. Công tác kim tra, giám sát, sơ kết, tổng kết

1. Trưởng Ban chỉ đạo, Phó Trưởng Ban chỉ đạo điều hành phân công thành viên Ban chỉ đạo đi công tác cơ sở hoặc cán bộ được ủy quyền đi công tác cơ sở để kim tra, giám sát, đôn đc việc triển khai, thực hiện kế hoạch đề ra.

2. Ban chỉ đạo tiến hành tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung kế hoạch tại các cơ sở y tế ít nhất 01 ln/năm.

3. Phó Trưởng ban Thường trc Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này; toàn bộ các hoạt động của Ban chỉ đạo.

4. Tổ chức Hội nghị sơ kết kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” vào tháng 6 hàng năm. Hội nghị tổng kết cấp tỉnh được tổ chức trước ngày 10 tháng 12 hàng năm và ban hành phương hướng, nhiệm vụ năm tiếp theo.

5. Tùy theo nhiệm vụ công tác từng giai đoạn, Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng ban Thường trực tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động chung của Ban chỉ đạo và các thành viên Ban chỉ đạo.

Điều 13. Chế độ thông tin báo cáo

Định kỳ 6 tháng và cuối năm Ban chỉ đạo báo cáo bằng văn bản kết quả về hoạt động với Ủy ban nhân dân tnh trước ngày 25 tháng 6 và ngày 20 tháng 12 hàng năm; báo cáo về Ban chỉ đạo Trung ương vào trước ngày 30 tháng 6 và ngày 25 tháng 12 hàng năm.

Điều 14. Ban chỉ đạo phi hợp chặt chẽ với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố và các tổ chức có liên quan khác để phát huy sức mạnh tng hợp của hệ thống chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT của BY tế trên địa bàn tnh.

Điều 15. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh được bố trí từ ngun ngân sách tnh và các ngun kinh phí hợp pháp khác. Định kỳ hàng năm, Sở Y tế xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện gửi Sở Tài chính đ tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Trưởng Ban, các Phó Trưởng ban, các thành viên Ban chỉ đạo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện quy chế này.

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế, nếu có phát sinh vướng mắc phản ánh vSở Y tế (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh) để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo xem xét điều chỉnh, bổ sung quy chế cho phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1617/QĐ-BCĐ   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Lê Minh Thông
Ngày ban hành: 14/04/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1617/QĐ-BCĐ
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331913