• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 162/QĐ-BCĐ năm 2016 thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Đồng Tháp năm 2017

Tải về Quyết định 162/QĐ-BCĐ
Bản Tiếng Việt

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
BAN CHỈ ĐẠO
TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 162/QĐ-BCĐ

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TỔ GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Công văn số 7509/BKHĐT-TCTK ngày 15/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn công tác chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-UBND-TL ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017;

Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh, gồm các Ông (Bà) sau:

1. Ông Phạm Văn Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Thống kê - Tổ trưởng;

2. Ông Phan Ngọc Đức, Trưởng phòng Thống kê Thương mại, Cục Thống kê - Tổ phó;

3. Ông Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng phòng Thống kê Công nghiệp – Xây dựng, Cục Thống kê - Tổ phó;

4. Ông Nguyễn Thế Hưng, Trưởng phòng Thống kê Nông nghiệp, Cục Thống kê - Thành viên;

5. Ông Huỳnh Thanh Toàn, Trưởng phòng Thống kê Dân số – Văn xã, Cục Thống kê - Thành viên;

6. Ông Trịnh Xuân Hùng, Trưởng phòng Thanh tra, Cục Thống kê - Thành viên;

7. Ông Nguyễn Thái Khoa, Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp, Cục Thống kê - Thành viên;

8. Ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Cục Thống kê - Thành viên;

9. Ông Nguyễn Tài Nhân, Phó Trưởng phòng Thống kê Nông nghiệp, Cục Thống kê - Thành viên;

10. Ông Khương Văn Thông, Phó Trưởng phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng, Cục Thống kê - Thành viên;

11. Ông Trần Bá Thành, Phó Trưởng phòng Thống kê Thương mại, Cục Thống kê - Thành viên;

12. Ông Đinh Văn Đầy, Phó Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp, Cục Thống kê - Thành viên;

13. Bà Trần Thị Thuý Hà, Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Cục Thống kê - Thành viên;

14. Bà Trần Ngọc Diễm, Phó Trưởng phòng Thống kê Dân số - Văn xã, Cục Thống kê - Thành viên;

15. Ông Trịnh Song Phú, Thống kê viên Phòng Thanh tra, Cục Thống kê - Thành viên;

16. Ông Nguyễn Thái Mậu, Thống kê viên Phòng Thống kê Thương mại, Cục Thống kê - Thành viên;

17. Ông Trần Văn Nam, Thống kê viên Phòng Thống kế Dân số - Văn xã, Cục Thống kê - Thành viên;

18. Ông Nguyễn Tấn Hưng, Thống kê viên Phòng Thống kê Nông nghiệp, Cục Thống kê - Thành viên;

19. Bà Lê Thị Thanh Tuyền, Thống kê viên CĐ Phòng Thống kê Nông nghiệp, Cục Thống kê - Thành viên;

20. Bà Đinh Ngọc Bích, Thống kê viên Phòng Thống kê Dân số - Văn xã, Cục Thống kê - Thành viên;

21. Bà Nguyễn Thị Trúc Linh, Thống kê viên Phòng Thống kê Tổng hợp, Cục Thống kê - Thành viên;

22. Bà Võ Thị Thuỷ, Thống kê viên phòng Thống kê Tổng hợp, Cục Thống kê - Thành viên;

23. Bà Phạm Thị Thu Nguyệt, Thống kê viên CĐ Phòng Thống kê Công nghiệp, Cục Thống kê - Thành viên;

24. Bà Ngô Ngọc Thùy, Cán bộ Phòng Thống kê Thương mại, Cục Thống kê - Thành viên;

25. Bà Nguyễn Thị Hồng Mai, Cán bộ Phòng Thống kê Tổng hợp, Cục Thống kê - Thành viên.

Điều 2. Tổ công tác Tổng điều tra có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo:

Tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra theo đúng Phương án và Hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương.

Chịu trách nhiệm về kết quả của cuộc Tổng điều tra tại địa phương.

Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền phục vụ cuộc Tổng điều tra.

Tổ công tác Tổng điều tra làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 và các Ông (Bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND Tỉnh (b/c);
- BCĐ TĐT huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, TH (Ly)

TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TICH UBND TỈNH
Châu Hồng Phúc

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 162/QĐ-BCĐ   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Châu Hồng Phúc
Ngày ban hành: 10/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 162/QĐ-BCĐ

246

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329983