• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

 

Quyết định 162/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 11 thành phố Hồ Chí Minh

Tải về Quyết định 162/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 11
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 162/QĐ-UBND

Quận 11, ngày 21 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KỲ 2014 - 2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 68/TTr-TP ngày 15 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 11 bao gồm:

1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ.

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần.

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực.

5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới.

Điều 2. Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận chịu trách nhiệm niêm yết kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 11 và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 11.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Thị Bích Liên

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

Số 1239/2006/QĐ-UBND ngày 28/11/2006

Về ban hành quy chế thành lập, tổ chức hoạt động của Tổ cán sự xã hội tình nguyện tại 16 phường thuộc quận 11

Được bãi bỏ tại Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 27/01/2015

27/01/2015

2

Quyết định

Số 02/2012/QĐ-UBND ngày 10/9/2012

Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận 11

Được bãi bỏ tại Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017

02/10/2017

Tổng số: 02 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

 

Không có

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11)

STT

Tên loi văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lc

Ghi chú

I. Lĩnh vực tổ chức chính quyền:

1

Quyết định

Số 01/2015/QĐ-UBND ngày 23/4/2015

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội quản lý trật tự đô thị Quận 11

Thời điểm có hiệu lực của Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND được quy định tại Điều 2 Quyết định này là ngày 30/4/2015

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung

2

Quyết định

Số 01/2017/QĐ-UBND ngày 08/9/2017

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 11

Thời điểm có hiệu lực của Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND được quy định tại Điều 2 Quyết định này là ngày 15/9/2017

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung

3

Quyết định

Số 02/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân Quận 11

Thời điểm có hiệu lực của Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND được quy định tại Điều 2 Quyết định này là ngày 02/10/2017

Kiến nghị sửa đổi

4

Quyết định

Số 04/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân Quận 11

Thời điểm có hiệu lực của Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND được quy định tại Điều 2 Quyết định này là ngày 04/10/2017

 

5

Quyết định

Số 05/2017/QĐ-UBND ngày 02/10/2017

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận thuộc Ủy ban nhân dân Quận 11

Thời điểm có hiệu lực của Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND được quy định tại Điều 2 Quyết định này là ngày 09/10/2017

 

6

Quyết định

Số 01/2018/QĐ-UBND ngày 27/8/2018

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân Quận

Thời điểm có hiệu lực của Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND được quy định tại Điều 2 Quyết định này là ngày 04/9/2018

 

7

Quyết định

Số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19/11/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân Quận 11

Thời điểm có hiệu lực của Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND được quy định tại Điều 2 Quyết định này là ngày 29/11/2018

 

II. Lĩnh vực ban hành văn bản quy phạm pháp luật:

1

Quyết định

Số 03/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017

Về bãi bỏ Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 10/9/2012 của Ủy ban nhân dân Quận 11 ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận 11

Thời điểm có hiệu lực của Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND được quy định tại Điều 2 Quyết định này là ngày 02/10/2017

 

Tổng số: 08 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ĐÌNH CHỈ VIỆC THI HÀNH, NGƯNG HIỆU LỰC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

1

Quyết định

Số 01/2015/QĐ-UBND ngày 23/4/2015

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội quản lý trật tự đô thị Quận 11

Sửa đổi, bổ sung

- Các văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ ban hành Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND hầu hết đều đã hết hiệu lực và được thay thế bằng văn bản khác;

- Quy định số lượng thành viên Đội Quản lý trật tự đô thị tại quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND đã không còn phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về số lượng thành viên đội quản lý trật tự đô thị, mức lương đối với lực lượng cộng tác viên đội quản lý trật tự đô thị;

- Quy định về lực lượng Cộng tác viên tại Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND đã không còn phù hợp với Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Phòng Quản lý đô thị quận

Trong năm 2019

2

Quyết định

Số 01/2017/QĐ-UBND ngày 08/9/2017

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 11

Sửa đổi, bổ sung

Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận ban hành kèm Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND chưa có quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận về công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định của Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận

Trong năm 2019

3

Quyết định

Số 02/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân Quận 11

Sửa đổi

- Quy định về chức năng kiểm soát thủ tục hành chính tại Khoản 2, Điều 1 và công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Khoản 10, Điều 2 Quy chế ban hành kèm Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND đã không còn phù hợp với Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ.

- Quy định về công tác thẩm định dự thảo hương ước, quy ước của tổ dân phố tại Khoản 12, Điều 2 Quy chế ban hành kèm Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND đã không còn phù hợp với Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Phòng Tư pháp quận

Trong năm 2019

Tổng số: 03 văn bản

 

TẬP HỆ THỐNG HÓA

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 162/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của Ch tịch Ủy ban nhân dân Quận 11)

Quận 11, năm 2019

STT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Nội dung văn bản

I. Lĩnh vực tổ chức chính quyền:

1

Quyết định

S 01/2015/QĐ-UBND ngày 23/4/2015

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội quản lý trật tự đô thị Quận 11

Ngày 30/4/2015

 

2

Quyết định

S 01/2017/QĐ-UBND ngày 08/9/2017

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 11

Ngày 15/9/2017

 

3

Quyết định

Số 02/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc y ban nhân dân Quận 11

Ngày 02/10/2017

 

4

Quyết định

Số 04/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân Quận 11

Ngày 04/10/2017

 

5

Quyết định

Số 05/2017/QĐ-UBND ngày 02/10/2017

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận thuộc Ủy ban nhân dân Quận 11

Ngày 09/10/2017

 

6

Quyết định

Số 01/2018/QĐ-UBND ngày 27/8/2018

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc y ban nhân dân Quận

Ngày 04/9/2018

 

7

Quyết định

Số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19/11/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân Quận 11

Ngày 29/11/2018

 

II. Lĩnh vực ban hành văn bn quy phạm pháp luật:

1

Quyết đnh

S 03/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017

Về bãi bỏ Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 10/9/2012 của y ban nhân dân Quận 11 ban hành Quy chế v kim tra, x lý và rà soát, hệ thng hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận 11

Ngày 02/10/2017

 

Tổng số: 08 văn bản

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 162/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Bích Liên
Ngày ban hành: 21/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/04/2019   Số công báo: Từ số 25 đến số 26
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 162/QĐ-UBND

101

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
410733