• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1622/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt và ký Hiệp định thành lập Cơ quan nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1622/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1622/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VÀ KÝ HIỆP ĐỊNH THÀNH LẬP CƠ QUAN NGHIÊN CỨU KINH TẾ VĨ MÔ ASEAN+3

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại công văn số 110/TTr-BTC ngày 28 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý nội dung dự thảo Hiệp định thành lập Cơ quan nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO).

Điều 2. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Hiệp định trên.

Điều 3. Bộ Ngoại giao thực hiện thủ tục đối ngoại theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Công an;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP; Các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1622/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 18/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1622/QĐ-TTg

146

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207732