• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Quyết định 1624/QĐ-UBND năm 2014 quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Tải về Quyết định 1624/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1624/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THÓC ĐỂ THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2014

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993;

Căn cứ Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 120/2011/TT-BTC ngày 16/8/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020;

Xét đề nghị của Cục trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 1248/TTr-CT ngày 20/5/2014 về việc giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2014, cụ thể như sau:

- Giá thóc tẻ tại các xã đồng bằng:                      5.500 đồng/kg;

- Giá thóc tẻ tại các xã miền núi:                         5.200 đồng/kg.

Điều 2. Giao Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa thông báo và hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1624/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 29/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1624/QĐ-UBND

125

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237665