• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 163/QĐ-BCĐ năm 2016 phân công Thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Đồng Tháp năm 2017

Tải về Quyết định 163/QĐ-BCĐ
Bản Tiếng Việt

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
BAN CHỈ ĐẠO
TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 163/QĐ-BCĐ

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tổng điều tra kinh tế năm 2017;

Căn cứ Công văn số 7509/BKHĐT-TCTK ngày 15/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn công tác chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế năm 2017;

Căn cứ quyết định số 150/QĐ-UBND-TL ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017;

Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công Thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017, gồm các Ông (Bà) sau:

1. Ông Ngô Bá Mừng, Cục Trưởng Cục Thống kê - Phó Trưởng ban thường trực chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về tổ chức thực hiện Tổng điều tra theo phương án của Ban Chỉ đạo Trung ương.

2. Ông Lê Thanh Tòng, Cục trưởng Cục Thuế - Thành viên chịu trách nhiệm phối hợp trong Tổng điều tra các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, cung cấp số liệu có liên quan phục vụ Tổng điều tra; phụ trách kiểm tra, giám sát công tác Tổng điều tra huyện Lai Vung.

3. Bà Phạm Thị Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên chịu trách nhiệm phối hợp cung cấp số liệu có liên quan đến đăng ký doanh nghiệp phục vụ Tổng điều tra; phụ trách kiểm tra, giám sát công tác Tổng điều tra huyện Cao Lãnh.

4. Ông Ngô Quang Tuyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên chịu trách nhiệm công tác tuyên truyền và phụ trách kiểm tra, giám sát công tác Tổng điều tra huyện Tam Nông.

5. Ông Lê Văn Bé Tư, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước - Thành viên chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát công tác Tổng điều tra huyện Châu Thành.

6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình - Thành viên chịu trách nhiệm thông tin, tuyên truyền chủ trương của Nhà nước trên sóng phát thanh, truyền hình về công tác Tổng điều tra; phụ trách kiểm tra, giám sát công tác Tổng điều tra thành phố Cao Lãnh.

7. Ông Nguyễn Thành Giang, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Thành viên chịu trách nhiệm phối hợp hỗ trợ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, tuyên truyền về công tác Tổng điều tra; phụ trách kiểm tra, giám sát công tác Tổng điều tra thành phố Sa Đéc.

8. Ông Nguyễn Trọng Tịnh, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Thành viên phối hợp với các ngành cung cấp số liệu có liên quan đến Tổng điều tra; phụ trách kiểm tra, giám sát công tác Tổng điều tra huyện Tân Hồng.

9. Ông Huỳnh Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Thành viên chịu trách nhiệm phối hợp cung cấp số liệu có liên quan đến Tổng điều tra; phụ trách kiểm tra, giám sát công tác Tổng điều tra huyện Tháp Mười.

10. Ông Trần Văn Lườm, Phó Giám đốc Sở Y tế - Thành viên chịu trách nhiệm phối hợp cung cấp số liệu về lĩnh vực y tế; phụ trách kiểm tra, giám sát công tác Tổng điều tra huyện Thanh Bình.

11. Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Thành viên chịu trách nhiệm phối hợp cung cấp số liệu các cơ quan Nhà nước, Đảng, Đoàn thể, Hành chính sự nghiệp và cơ sở Tôn giáo; phụ trách kiểm tra, giám sát công tác Tổng điều tra huyện Lấp Vò.

12. Ông Phạm Văn Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Thống kê - Thành viên thường trực Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát công tác Tổng điều tra thị xã Hồng Ngự và huyện Hồng Ngự.

Điều 2. Thành viên Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

Tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra theo đúng Phương án và Hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Đồng Tháp năm 2017, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 cấp huyện và các Thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- BCĐ TĐT TW;
- Chủ tịch UBND Tỉnh (b/c);
- BCĐ TĐT huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, TH (Ly).

TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Châu Hồng Phúc

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 163/QĐ-BCĐ   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Châu Hồng Phúc
Ngày ban hành: 10/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 163/QĐ-BCĐ

217

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329984