• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Quyết định 1631/QĐ-BGTVT năm 2013 thay thế thành viên Ban Chỉ đạo công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội và thực hiện đề án xã hội hóa công tác đào tạo của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2013 - 2020

Tải về Quyết định 1631/QĐ-BGTVT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1631/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI VÀ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CỦA BỘ GTVT GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo về công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội và thực hiện Đề án Xã hội hóa công tác đào tạo của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1578/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 6 năm 2013 về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo bộ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải làm Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội và thực hiện Đề án Xã hội hóa công tác đào tạo của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2013 - 2020 thay ông Phạm Quý Tiêu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Lê Đình Thọ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Các Bộ: KH&ĐT; GD&ĐT; LĐ-TB&XH;
- Các Tổng cục, Cục thuộc Bộ;
- Các Trường thuộc Bộ;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, TCCB (Nđt).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1631/QĐ-BGTVT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 13/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1631/QĐ-BGTVT

153

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
194347