• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Công ty tài chính công ty cho thuê tài chính

Văn bản pháp luật về Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

 

Quyết định 1634/QĐ-TTg năm 2015 về Sáp nhập Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Việt Nam vào Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1634/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1634/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CAO SU VIỆT NAM VÀO CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Việt Nam vào Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

1. Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Việt Nam có trách nhiệm thực hiện sáp nhập đúng trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành; lập hợp đồng sáp nhập; tiếp nhận - chuyển giao các tài sản, lao động hiện có tại Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Việt Nam.

2. Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được kế thừa các nghĩa vụ, quyền -và lợi ích từ Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Việt Nam đã xác lập và còn tồn tại để tiếp tục xử lý thu hồi nợ và trả nợ, không thực hiện mới các chức năng liên quan đến hoạt động tín dụng như huy động vốn, cho vay và không nhận tiền gửi, thanh toán. Thời hạn để Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thực hiện nghĩa vụ trả nợ và quyền thu hồi nợ sẽ chấm dứt khi Tập đoàn đã hoàn tất việc xử lý, thu hồi nợ và trả nợ theo phương án sáp nhập đã được phê duyệt.

3. Ngân hàng nhà nước Việt Nam thu hồi giấy phép hoạt động của Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Việt Nam do Ngân hàng nhà nước cấp ngay sau khi hoàn thành việc sáp nhập.

4. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có trách nhiệm thực hiện điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn theo các nội dung nêu trên. Chấm dứt hoạt động đối với Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Việt Nam ngay sau khi thực hiện sáp nhập theo quy định hiện hành.

Thời hạn hoàn thành công việc sáp nhập trước ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Điều 2. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ,Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, TKBT, KTTH, KTN, PL;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).

KT. THNG
PHÓ
THNG
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1634/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 22/09/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 22/9/2015, Căn cứ Quyết định 38/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015, Thủ tướng ban hành Quyết định 1634/QĐ-TTg Sáp nhập Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam vào Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam năm 2015.

Việc sáp nhập phải được thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục của quy định hiện hành; lập hợp đồng sáp nhập; tiếp nhận - chuyển giao các tài sản, lao động hiện có tại Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam. 

Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được kế thừa các nghĩa vụ, quyền và lợi ích từ Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam như xử lý thu hồi nợ, trả nợ, không thực hiện mới các chức năng liên quan đến hoạt động tín dụng như huy động vốn, cho vay…

NHNN VN thu hồi giấy phép hoạt động của Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phải thực hiện điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn theo các nội dung nêu trên. Chấm dứt hoạt động đối với Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam ngay sau khi thực hiện sáp nhập theo quy định hiện hành.

Thời hạn hoàn thành công việc sáp nhập trước ngày 31/12/2015.

Quyết định 1634/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/9/2015. 

Từ khóa: Quyết định 1634/QĐ-TTg

666

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
290831