• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dân tộc thiểu số rất ít người


Văn bản pháp luật về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

 

Quyết định 164/QĐ-UBDT năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án “Xây dựng bộ tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi" do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Tải về Quyết định 164/QĐ-UBDT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 164/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ PHÂN ĐỊNH VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI”

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP, ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị Quyết số 74/2018/QH14 của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV;

Căn cứ Nghị Quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-UBDT ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2019;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng Đề án “Xây dựng bộ tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi”.

Điều 2. Giao Vụ Chính sách Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo Kế hoạch được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Dân tộc, Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng, ch
nhiệm UBDT;
- Cổng Thông tin điện tử UBDT;
- Lưu: VT, CSDT(03).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ PHÂN ĐỊNH VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
(Kèm theo Quyết định số: 164/QĐ-UBDT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Thực hiện Quyết định số 32/QĐ-UBDT ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2019; Ủy ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch “Đề án xây dựng bộ tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xây dựng dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện hồ sơ và triển khai công việc theo quy định trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Bộ tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

2. Yêu cầu

- Tổ chức thực hiện tốt việc đánh giá phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển từ năm 1996 đến nay; nghiên cứu tài liệu, số liệu và các văn bản pháp luật có liên quan làm cơ sở đxây dựng bộ tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi cho giai đoạn 2021-2025;

- Xây dựng dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo chất lượng và tiến độ; khả thi, đúng trình tự, thủ tục hồ sơ quy định hiện hành;

II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

Stt

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Đơn vphối hợp

Sản phẩm

Thời gian hoàn thành

1

Lập kế hoạch xây dựng Đề án, thành lập Ban soạn thảo, Tbiên tập

Vụ CSDT

 

Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm

Tháng 3/2019

2

Lập, thẩm định dự toán xây dựng Đề án

Vụ CSDT

Vụ KHTC

Dự toán kinh phí

Tháng 3/2019

3

Xây dựng Đcương Đề án, Văn bản đề nghị các địa phương báo cáo theo yêu cầu

Vụ CSDT

 

Đcương Đề án

Tháng 3/2019

4

Tổ chức 01 Hội thảo góp ý Đcương Đề án tại Hà Nội

Vụ CSDT

VPUB

Đcương Đề án

Tháng 3/2019

5

Tng hp báo cáo của các địa phương, các đơn vị liên quan, xây dựng báo cáo đánh giá phân định từ năm 1996 - nay

Vụ CSDT BST, TBT

Các Vụ, đơn vị liên quan

Báo cáo đánh giá phân định từ năm 1996 -  nay

Tháng 4/2019

6

Dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng CP trình xin ý kiến LĐUB và tiếp thu hoàn thiện các dự thảo.

Vụ CSDT BST, TBT

Các Vụ, đơn vị liên quan

Dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng CP

Tháng 4/2019

7

Tổ chức các cuộc họp, hội thảo kỹ thuật góp ý dự thảo đề án (2 cuộc)

Vụ CSDT BST, TBT

Các Vụ, đơn vị liên quan

Báo cáo kết quả họp, hội thảo

Tháng 4/2019

8

Đăng dự thảo Bộ tiêu chí để xin ý kiến trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc và Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Vụ CSDT

- Cổng TTĐT UBDT

- Cổng TTDT CP

Dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng CP

Tháng 4/2019

9

Tổ chức các cuộc họp, hội thảo xin ý kiến lãnh đạo Ủy ban và các Vụ đơn vị liên quan để hoàn thiện Đề án và các tài liệu liên quan trước khi tổ chức Hội thảo vùng (5 cuộc)

Vụ CSDT

VPUB

Báo cáo kết quả họp, hội thảo

Tháng 5-6/2019

10

Tổ chức 03 Hội thảo vùng (khu vực phía Bắc, khu vực Miền Trung Tây Nguyên và khu vực phía Nam) xin ý kiến vào các Dự thảo

Vụ CSDT BST, TBT

Các Vụ ĐPI, ĐPII, ĐPIII và các đơn vị liên quan

Báo cáo kết quả Hội thảo

Tháng 6/2019

11

Ban hành văn bản xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan

Vụ CSDT BST, TBT

 

Văn bản gửi Bộ, ngành

Tháng 6/2019

12

Tng hp, tiếp thu hoàn thiện và giải trình ý kiến của các Bộ ngành; các địa phương

Vụ CSDT BST, TBT

 

Dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng CP

Tháng 7/2019

13

Tổ chức họp, hội thảo xin ý kiến Lãnh đạo Ủy ban và BST, TBT về báo cáo tiếp thu giải trình hoàn thiện Đề án (01 cuộc)

Vụ CSDT BST, TBT

VPUB

Báo cáo kết quả họp, Hội thảo

Tháng 7/2019

14

Xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và tiếp thu, hoàn thiện sau khi có văn bản thẩm định của Bộ Tư pháp

Vụ CSDT BST, TBT

Các Vụ, đơn vị liên quan

Văn bản xin ý kiến thẩm định và hồ sơ kèm theo

Tháng 7/2019

15

Hội thảo xin ý kiến Lãnh đạo Ủy ban sau khi có ý kiến thm định của Bộ Tư pháp trước khi hoàn thiện Hồ sơ lần cuối trình Thủ tướng Chính phủ (01 cuộc)

Vụ CSDT BST, TBT

VPUB

Báo cáo Hội thảo

Tháng 8/2019

16

Hoàn thiện dự thảo và hồ sơ lần cuối trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm xem xét ký trình Thủ tướng Chính phủ

Vụ CSDT BST, TBT

 

Tờ trình Thủ tướng CP; Đề án và Dự thảo Quyết định

Tháng 8/2019

III. NGUỒN KINH PHÍ

1. Nguồn kinh phí chi thường xuyên của Ủy ban Dân tộc năm 2019.

2. Nguồn hỗ trợ Dự án EMPS.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Chính sách Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban; đơn vị thuộc Bộ, ngành liên quan và các địa phương; triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch này.

2. Vụ Kế hoạch tài chính,Văn phòng Ủy ban chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách Dân tộc thẩm định dự toán chi tiết và đảm bảo các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho các hoạt động trong Kế hoạch đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

3. Các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc theo nhiệm vụ được giao phối hợp với Vụ Chính sách Dân tộc triển khai Kế hoạch theo nội dung và tiến độ đã được phê duyệt.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 164/QĐ-UBDT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Đỗ Văn Chiến
Ngày ban hành: 29/03/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân tộc   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 164/QĐ-UBDT

566

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
410440