• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 164/QĐ-UBND năm 2018 về công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định

Tải về Quyết định 164/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 164/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 18 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 05/TTr-SGTVT ngày 10/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định (Phụ lục 1 kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và sửa đổi, thay thế các thủ tục hành chính đã công bố tại Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (Phụ lục 2 kèm theo).

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

I

Lĩnh vực đường bộ

1

Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

Không quá 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định

Sở GTVT, số 08 đường Lê Thánh Tôn, thành phố Quy Nhơn

Không

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP .

- Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT ngày 23/9/2015; Thông tư số 35/2017/TT- BGTVT ngày 09/10/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015.

2

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

Trong 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn gia hạn theo quy định

Sở GTVT, số 08 đường Lê Thánh Tôn, thành phố Quy Nhơn

Không

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP .

- Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT ngày 23/9/2015; Thông tư số 35/2017/TT- BGTVT ngày 09/10/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015.

3

Đăng ký khai thác tuyến

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định

Sở GTVT, số 08 đường Lê Thánh Tôn, thành phố Quy Nhơn

Không

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

- Thông tư số 63/2014/TT- BGTVT ngày 07/11/2014; Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 sửa đổi một số điều của Thông tư số 63/2014/TT- BGTVT ngày 07/11/2014.

4

Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác

Trong 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Sở GTVT, số 08 đường Lê Thánh Tôn, thành phố Quy Nhơn

Không

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

- Nghị định số 11/2010/NĐ- CP ngày 24/02/2010; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP .

- Quyết định số 60/2013/QĐ- TTg ngày 21/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT ngày 23/9/2015.

5

Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định hoặc không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo kết quả khảo sát hoặc báo cáo kết quả hoàn thành gia cường đường bộ của tổ chức tư vấn đủ điều kiện hành nghề bảo đảm cho xe lưu hành an toàn

Sở GTVT, số 08 đường Lê Thánh Tôn, thành phố Quy Nhơn

Không

Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015

6

Cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Sở GTVT, số 08 đường Lê Thánh Tôn, thành phố Quy Nhơn

Không

Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016.

7

Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Sở GTVT, số 08 đường Lê Thánh Tôn, thành phố Quy Nhơn

Không

Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

8

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

Trong 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định

Sở GTVT, số 08 đường Lê Thánh Tôn, thành phố Quy Nhơn

Không

- Nghị định số 11/2010/NĐ- CP ngày 24/02/2010; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP .

- Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT ngày 23/9/2015; Thông tư số 35/2017/TT- BGTVT ngày 09/10/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT ngày 23/9/2015.

9

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

Không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định

Sở GTVT, số 08 đường Lê Thánh Tôn, thành phố Quy Nhơn

Không

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP .

- Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT ngày 23/9/2015; Thông tư số 35/2017/TT- BGTVT ngày 09/10/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT ngày 23/9/2015.

10

Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

- Trường hợp trung tâm sát hạch lái xe có sự thay đổi về thiết bị sát hạch, chủng loại, số lượng xe cơ giới sử dụng để sát hạch lái xe: trong thời gian không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản đề nghị, Sở GTVT tổ chức kiểm tra, cấp lại giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động. Trường hợp

không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trường hợp bị hỏng, mất, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của giấy chứng nhận: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, Sở GTVT cấp lại giấy chứng nhận cho trung tâm sát hạch. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Sở GTVT, số 08 đường Lê Thánh Tôn, thành phố Quy Nhơn

Không

Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016.

II

Lĩnh vực đường thủy nội địa

1

Chấp thuận đơn vị tư vấn giám sát dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa

Chậm nhất 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn giám sát

Sở GTVT, số 08 đường Lê Thánh Tôn, thành phố Quy Nhơn

Không

- Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014.

- Thông tư số 69/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015.

2

Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung

Không quá 02 (hai) giờ làm việc đối với Cảng vụ Đường thủy nội địa và 03 (ba) giờ làm việc đối với các cơ quan có thẩm quyền khác, kể từ khi đã nhận đủ các giấy tờ hợp lệ

Sở GTVT, số 08 đường Lê Thánh Tôn, thành phố Quy Nhơn

Không

- Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014.

- Thông tư số 69/2014/TT-BGTVT ngày 27/11/2014.

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC TTHC SỬA ĐỔI, THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

TT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

1

T-BDI-280952-TT

Đăng ký khai thác tuyến

Sửa đổi

2

T-BDI-280938-TT

Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác

Sửa đổi

3

T-BDI-281061-TT

Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

Sửa đổi

4

T-BDI-280975-TT

Cấp mới Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3

Sửa đổi

5

T-BDI-280976-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

Thay thế

6

T-BDI-280957-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

Sửa đổi

7

T-BDI-280914-TT

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác

Sửa đổi

8

T-BDI-280917-TT

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác

Sửa đổi

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 164/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 18/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 164/QĐ-UBND

185

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375467