• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Kiểm toán nhà nước


 

Quyết định 1642/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Vụ Pháp chế do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Tải về Quyết định 1642/QĐ-KTNN
Bản Tiếng Việt

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1642/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC PHÒNG THUỘC VỤ PHÁP CHẾ

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1367/QĐ-KTNN ngày 02/10/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Pháp chế;

Căn cứ Quyết định số 1533/QĐ-KTNN ngày 04/11/2020 của Kiểm toán nhà nước về việc thành lập Phòng Tổng hợp thuộc Vụ Pháp chế;

Căn cứ Công văn số 1235/KTNN-TCCB ngày 04/11/2020 của Kiểm toán nhà nước về việc phê duyệt quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Vụ Pháp chế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Phòng Tổng hợp

a) Chức năng

Phòng Tổng hợp trực thuộc Vụ Pháp chế có chức năng tham mưu, giúp Vụ trưởng Vụ Pháp chế tổ chức thực hiện công tác hành chính, tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng, kỷ luật; công tác văn thư lưu trữ, tuyên truyền, nghiên cứu khoa học; xây dựng và điều phối kế hoạch công tác của đơn vị; công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước; công tác kiểm soát thủ tục trong hoạt động của Kiểm toán nhà nước; công tác bồi thường; công tác rà soát, hệ thống hoá, cập nhật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; làm đầu mối giúp lãnh đạo đơn vị quan hệ công tác với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Tổng hợp có trách nhiệm tham mưu, giúp Vụ trưởng thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổng hợp, xây dựng kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của đơn vị;

- Thực hiện công tác tổ chức cán bộ; công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật của đơn vị;

- Thực hiện công tác hành chính; văn thư, lưu trữ; tuyên truyền; công tác nghiên cứu khoa học của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Kiểm toán nhà nước;

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ năm, quý, tháng, tuần và đột xuất của đơn vị; quản lý các trang thiết bị của đơn vị theo quy định;

- Tổng hợp, xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho công chức trong đơn vị và tổ chức thực hiện;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu giúp Tổng Kiểm toán nhà nước việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán nhà nước theo quy định;

- Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục trong hoạt động của Kiểm toán nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong hoạt động của Kiểm toán nhà nước;

- Quản lý, thực hiện về công tác bồi thường của Nhà nước trong phạm vi hoạt động của Kiểm toán nhà nước;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Tổng Kiểm toán nhà nước;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện niêm phong tài liệu, kiểm tra tài khoản của đơn vị được kiểm toán hoặc cá nhân có liên quan theo đề nghị của Thủ trưởng đơn vị hoặc của Trưởng Đoàn kiểm toán;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chương trình, kế hoạch, dự án hợp tác với nước ngoài về pháp luật theo sự phân công của Tổng Kiểm toán nhà nước;

- Thực hiện công tác rà soát, hệ thống hoá, cập nhật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật:

+ Xây dựng và trình Tổng Kiểm toán nhà nước kế hoạch rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của Kiểm toán nhà nước và tổ chức thực hiện sau khi phê duyệt; đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước phương án xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật;

+ Định kỳ 06 tháng, hằng năm trình Tổng Kiểm toán nhà nước kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước và phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp;

+ Chủ trì thực hiện cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành trên trang cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định của pháp luật;

+ Chủ trì thực hiện pháp điển hoá hệ thống quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các phòng thuộc Vụ khi thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ Pháp chế và các nhiệm vụ có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng;

- Xây dựng kế hoạch công tác năm của Phòng, quản lý công chức và người lao động; thực hiện các công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật, tuyên truyền, nghiên cứu khoa học; định kỳ báo cáo kết quả công tác; quản lý các trang thiết bị của Phòng theo quy định;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Vụ giao.

2. Phòng Pháp luật

a) Chức năng

Phòng Pháp luật trực thuộc Vụ Pháp chế có chức năng tham mưu, giúp Vụ trưởng Vụ Pháp chế về công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật trong tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước và tổ chức thực hiện công tác pháp chế trong phạm vi quản lý của Kiểm toán nhà nước theo quy định của pháp luật.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Pháp luật có trách nhiệm tham mưu, giúp Vụ trưởng thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Công tác xây dựng pháp luật:

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý hằng năm, trung hạn và dài hạn của Kiểm toán nhà nước trình Tổng Kiểm toán nhà nước hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức việc hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện các chương trình sau khi được phê duyệt;

+ Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước theo sự phân công của Tổng Kiểm toán nhà nước; chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị hồ sơ các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Kiểm toán nhà nước soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành theo sự phân công của Tổng Kiểm toán nhà nước;

+ Tham gia với các cơ quan liên quan khi có yêu cầu của Tổng Kiểm toán nhà nước trong việc xây dựng và thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác;

+ Thẩm định hoặc tham gia ý kiến về mặt pháp lý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý của Kiểm toán nhà nước do các đơn vị trực thuộc soạn thảo trước khi trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành;

+ Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia góp ý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền thẩm định trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành;

+ Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham gia góp ý đối với các văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, ngành, địa phương gửi lấy ý kiến;

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Tổng Kiểm toán nhà nước trong việc đàm phán, ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước, thỏa thuận quốc tế trong phạm vi quản lý của Kiểm toán nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật:

+ Chủ trì xây dựng và trình Tổng Kiểm toán nhà nước kế hoạch kiểm tra văn bản của Kiểm toán nhà nước; tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

+ Tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý văn bản có quy định thuộc lĩnh vực kiểm toán nhà nước do các cơ quan khác ban hành;

+ Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước về công tác kiểm tra, xử lý văn bản.

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

+ Xây dựng và trình Tổng Kiểm toán nhà nước chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, trung hạn, hằng năm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

+ Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước;

+ Xây dựng nội dung, tổ chức biên soạn và phát hành tài liệu về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật;

+ Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có liên quan để phục vụ cho hoạt động của Kiểm toán nhà nước;

+ Định kỳ hoặc đột xuất tiến hành kiểm tra, sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước.

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý của Tổng Kiểm toán nhà nước; có ý kiến về mặt pháp lý đối với quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Tổng Kiểm toán nhà nước;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu giúp Tổng Kiểm toán nhà nước khi quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán bị khởi kiện về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của Kiểm toán nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với các phòng thuộc Vụ trong quá trình giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán khi được Lãnh đạo Vụ giao;

- Phối hợp với các phòng thuộc Vụ khi thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ Pháp chế và các nhiệm vụ có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng;

- Xây dựng kế hoạch công tác năm của Phòng, quản lý công chức và người lao động; thực hiện các công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật, tuyên truyền, nghiên cứu khoa học; định kỳ báo cáo kết quả công tác; quản lý các trang thiết bị của Phòng theo quy định;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Vụ giao.

3. Phòng Thẩm định 1

a) Chức năng

Phòng Thẩm định 1 trực thuộc Vụ Pháp chế có chức năng tham mưu, giúp Vụ trưởng Vụ Pháp chế thực hiện công tác thẩm định dự thảo kế hoạch kiểm toán, thẩm định tính pháp lý của dự thảo báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương, ngân sách địa phương; phối hợp với các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán và các đơn vị có liên quan trong quá trình giải quyết kiến nghị, khiếu nại thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương, ngân sách địa phương.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Thẩm định 1 có trách nhiệm tham mưu, giúp Vụ trưởng thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tham mưu và xây dựng các quy định về thẩm định dự thảo kế hoạch kiểm toán, thẩm định tính pháp lý của dự thảo báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương, ngân sách địa phương;

- Thực hiện thẩm định dự thảo kế hoạch kiểm toán, thẩm định tính pháp lý của dự thảo báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương và ngân sách địa phương trước khi trình Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước xét duyệt; tham mưu cho Vụ trưởng đề nghị các đơn vị, cá nhân trong ngành cung cấp tài liệu cần thiết phục vụ cho công tác thẩm định dự thảo kế hoạch kiểm toán, thẩm định tính pháp lý của dự thảo báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương và ngân sách địa phương;

- Giải quyết những vấn đề phát sinh trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương, ngân sách địa phương khi được Tổng Kiểm toán nhà nước giao;

- Phối hợp với các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán và các đơn vị có liên quan trong quá trình giải quyết kiến nghị, khiếu nại của đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương, ngân sách địa phương.

- Phối hợp với các phòng thuộc Vụ khi thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ Pháp chế và các nhiệm vụ có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng;

- Xây dựng kế hoạch công tác năm của Phòng, quản lý công chức và người lao động; thực hiện các công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật, tuyên truyền, nghiên cứu khoa học; định kỳ báo cáo kết quả công tác; quản lý các trang thiết bị của Phòng theo quy định;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Vụ giao.

4. Phòng Thẩm định 2

a) Chức năng

Phòng Thẩm định 2 trực thuộc Vụ Pháp chế có chức năng tham mưu, giúp Vụ trưởng Vụ Pháp chế thực hiện công tác thẩm định dự thảo kế hoạch kiểm toán, thẩm định tính pháp lý của dự thảo báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp, các tổ chức tài chính - ngân hàng và lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án, chương trình mục tiêu quốc gia; phối hợp với các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán và các đơn vị có liên quan trong quá trình giải quyết kiến nghị, khiếu nại thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp, các tổ chức tài chính - ngân hàng và lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án, chương trình mục tiêu quốc gia.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Thẩm định 2 có trách nhiệm tham mưu, giúp Vụ trưởng thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tham mưu và xây dựng các quy định về thẩm định dự thảo kế hoạch kiểm toán, thẩm định tính pháp lý của dự thảo báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp, các tổ chức tài chính - ngân hàng và lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án, chương trình mục tiêu quốc gia;

- Thực hiện thẩm định dự thảo kế hoạch kiểm toán, thẩm định tính pháp lý của dự thảo báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp, các tổ chức tài chính - ngân hàng và lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án, chương trình mục tiêu quốc gia trước khi trình Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước xét duyệt; tham mưu cho Vụ trưởng đề nghị các đơn vị, cá nhân trong ngành cung cấp tài liệu cần thiết phục vụ cho công tác thẩm định dự thảo kế hoạch kiểm toán, thẩm định tính pháp lý của dự thảo báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp, các tổ chức tài chính - ngân hàng và lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án, chương trình mục tiêu quốc gia;

- Giải quyết những vấn đề phát sinh trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp, các tổ chức tài chính - ngân hàng và lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án, chương trình mục tiêu quốc gia khi được Tổng Kiểm toán nhà nước giao;

- Phối hợp với các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán và các đơn vị có liên quan trong quá trình giải quyết kiến nghị, khiếu nại của đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp, các tổ chức tài chính - ngân hàng và lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án, chương trình mục tiêu quốc gia;

- Phối hợp với các phòng thuộc Vụ khi thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ Pháp chế và các nhiệm vụ có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng;

- Xây dựng kế hoạch công tác năm của Phòng, quản lý công chức và người lao động; thực hiện các công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật, tuyên truyền, nghiên cứu khoa học; định kỳ báo cáo kết quả công tác; quản lý các trang thiết bị của Phòng theo quy định;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Vụ giao.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 663/QĐ-KTNN ngày 14/4/2014 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng trực thuộc Vụ Pháp chế.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, công chức, người lao động thuộc Vụ Pháp chế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo KTNN (để báo cáo);
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Lưu: VT, PC.

TL. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Vũ Thanh Hải

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1642/QĐ-KTNN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước   Người ký: Vũ Thanh Hải
Ngày ban hành: 17/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1642/QĐ-KTNN

134

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458754